ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

odmiana rzeczowników

odmiana rzeczowników ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • banana ਉਚਾਰਨ
  banana [en]
 • Anna ਉਚਾਰਨ
  Anna [en]
 • Wrocław ਉਚਾਰਨ
  Wrocław [pl]
 • Kraków ਉਚਾਰਨ
  Kraków [pl]
 • hotel ਉਚਾਰਨ
  hotel [en]
 • idiota ਉਚਾਰਨ
  idiota [pt]
 • cześć ਉਚਾਰਨ
  cześć [pl]
 • ocean ਉਚਾਰਨ
  ocean [en]
 • Szczebrzeszyn ਉਚਾਰਨ
  Szczebrzeszyn [pl]
 • problem ਉਚਾਰਨ
  problem [en]
 • Łódź ਉਚਾਰਨ
  Łódź [pl]
 • para ਉਚਾਰਨ
  para [pt]
 • babcia ਉਚਾਰਨ
  babcia [pl]
 • Warszawa ਉਚਾਰਨ
  Warszawa [pl]
 • profesor ਉਚਾਰਨ
  profesor [es]
 • ser ਉਚਾਰਨ
  ser [es]
 • bug ਉਚਾਰਨ
  bug [en]
 • Ela ਉਚਾਰਨ
  Ela [pt]
 • pole ਉਚਾਰਨ
  pole [en]
 • nos ਉਚਾਰਨ
  nos [la]
 • Przemysław ਉਚਾਰਨ
  Przemysław [pl]
 • Polska ਉਚਾਰਨ
  Polska [pl]
 • trzy ਉਚਾਰਨ
  trzy [pl]
 • weekend ਉਚਾਰਨ
  weekend [en]
 • Teresa ਉਚਾਰਨ
  Teresa [en]
 • Mario ਉਚਾਰਨ
  Mario [es]
 • trap ਉਚਾਰਨ
  trap [en]
 • literatura ਉਚਾਰਨ
  literatura [es]
 • Indian ਉਚਾਰਨ
  Indian [en]
 • pies ਉਚਾਰਨ
  pies [pl]
 • książka ਉਚਾਰਨ
  książka [pl]
 • Marcin ਉਚਾਰਨ
  Marcin [pl]
 • kino ਉਚਾਰਨ
  kino [de]
 • Hanna ਉਚਾਰਨ
  Hanna [de]
 • jeden ਉਚਾਰਨ
  jeden [de]
 • mur ਉਚਾਰਨ
  mur [fr]
 • cholera ਉਚਾਰਨ
  cholera [en]
 • doktor ਉਚਾਰਨ
  doktor [de]
 • Kasia ਉਚਾਰਨ
  Kasia [pl]
 • Kanada ਉਚਾਰਨ
  Kanada [hu]
 • las ਉਚਾਰਨ
  las [de]
 • Justyna ਉਚਾਰਨ
  Justyna [pl]
 • planeta ਉਚਾਰਨ
  planeta [pt]
 • banda ਉਚਾਰਨ
  banda [es]
 • Joanna ਉਚਾਰਨ
  Joanna [en]
 • firma ਉਚਾਰਨ
  firma [it]
 • cztery ਉਚਾਰਨ
  cztery [pl]
 • Stare Miasto ਉਚਾਰਨ
  Stare Miasto [pl]
 • Emilia ਉਚਾਰਨ
  Emilia [it]
 • Rafał ਉਚਾਰਨ
  Rafał [pl]
 • platform ਉਚਾਰਨ
  platform [en]
 • talent ਉਚਾਰਨ
  talent [en]
 • Wanda ਉਚਾਰਨ
  Wanda [en]
 • Kuba ਉਚਾਰਨ
  Kuba [de]
 • zima ਉਚਾਰਨ
  zima [pl]
 • poeta ਉਚਾਰਨ
  poeta [es]
 • liter ਉਚਾਰਨ
  liter [en]
 • Termin ਉਚਾਰਨ
  Termin [de]
 • lato ਉਚਾਰਨ
  lato [it]
 • rower ਉਚਾਰਨ
  rower [pl]
 • baron ਉਚਾਰਨ
  baron [en]
 • Typ ਉਚਾਰਨ
  Typ [de]
 • sala ਉਚਾਰਨ
  sala [ca]
 • szczęście ਉਚਾਰਨ
  szczęście [pl]
 • mord ਉਚਾਰਨ
  mord [de]
 • dżem ਉਚਾਰਨ
  dżem [pl]
 • teoria ਉਚਾਰਨ
  teoria [pt]
 • dziecko ਉਚਾਰਨ
  dziecko [pl]
 • bracia ਉਚਾਰਨ
  bracia [it]
 • serce ਉਚਾਰਨ
  serce [pl]
 • koń ਉਚਾਰਨ
  koń [pl]
 • Agata ਉਚਾਰਨ
  Agata [pl]
 • Kina ਉਚਾਰਨ
  Kina [nl]
 • brat ਉਚਾਰਨ
  brat [pl]
 • stole ਉਚਾਰਨ
  stole [en]
 • anno ਉਚਾਰਨ
  anno [it]
 • parapet ਉਚਾਰਨ
  parapet [en]
 • noga ਉਚਾਰਨ
  noga [sv]
 • Pana ਉਚਾਰਨ
  Pana [en]
 • marzec ਉਚਾਰਨ
  marzec [pl]
 • Zuzanna ਉਚਾਰਨ
  Zuzanna [pl]
 • Basia ਉਚਾਰਨ
  Basia [pl]
 • dziewczyna ਉਚਾਰਨ
  dziewczyna [pl]
 • ojciec ਉਚਾਰਨ
  ojciec [pl]
 • ducha ਉਚਾਰਨ
  ducha [es]
 • policja ਉਚਾਰਨ
  policja [pl]
 • przyjaciel ਉਚਾਰਨ
  przyjaciel [pl]
 • klub ਉਚਾਰਨ
  klub [hr]
 • niedziela ਉਚਾਰਨ
  niedziela [pl]
 • człowiek ਉਚਾਰਨ
  człowiek [pl]
 • imię ਉਚਾਰਨ
  imię [pl]
 • styczeń ਉਚਾਰਨ
  styczeń [pl]
 • ulica ਉਚਾਰਨ
  ulica [pl]
 • punkt ਉਚਾਰਨ
  punkt [de]
 • matka ਉਚਾਰਨ
  matka [cs]
 • beret ਉਚਾਰਨ
  beret [en]
 • Sosnowiec ਉਚਾਰਨ
  Sosnowiec [pl]
 • Śląsk ਉਚਾਰਨ
  Śląsk [pl]
 • lata ਉਚਾਰਨ
  lata [es]
 • Wisła ਉਚਾਰਨ
  Wisła [pl]