ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

on the summit (on the mountain)

on the summit (on the mountain) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ