ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

originally Arabic

originally Arabic ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cotton ਉਚਾਰਨ cotton [en]
 • aile ਉਚਾਰਨ aile [fr]
 • rey ਉਚਾਰਨ rey [es]
 • reis ਉਚਾਰਨ reis [de]
 • ve ਉਚਾਰਨ ve [es]
 • mavi ਉਚਾਰਨ mavi [tr]
 • hatıra ਉਚਾਰਨ hatıra [tr]
 • harp ਉਚਾਰਨ harp [en]
 • hayat ਉਚਾਰਨ hayat [tr]
 • emir ਉਚਾਰਨ emir [pt]
 • kafa ਉਚਾਰਨ kafa [tr]
 • beyaz ਉਚਾਰਨ beyaz [tr]
 • kırmızı ਉਚਾਰਨ kırmızı [tr]
 • miskin ਉਚਾਰਨ miskin [ind]
 • şair ਉਚਾਰਨ şair [tr]
 • fakir ਉਚਾਰਨ fakir [en]
 • fikir ਉਚਾਰਨ fikir [tr]
 • rüya ਉਚਾਰਨ rüya [tr]
 • hak ਉਚਾਰਨ hak [tr]
 • kitap ਉਚਾਰਨ kitap [tr]
 • vaka ਉਚਾਰਨ vaka [is]
 • miras ਉਚਾਰਨ miras [es]
 • kader ਉਚਾਰਨ kader [de]
 • misal ਉਚਾਰਨ misal [es]
 • hakikat ਉਚਾਰਨ hakikat [tr]
 • Cenk ਉਚਾਰਨ Cenk [tr]
 • sohbet ਉਚਾਰਨ sohbet [tr]
 • Hukuk ਉਚਾਰਨ Hukuk [tr]
 • hamile ਉਚਾਰਨ hamile [tr]
 • kalp ਉਚਾਰਨ kalp [tr]
 • ilham ਉਚਾਰਨ ilham [tr]
 • hadise ਉਚਾਰਨ hadise [tr]
 • saha ਉਚਾਰਨ saha [fi]
 • viran ਉਚਾਰਨ viran [fi]
 • hediye ਉਚਾਰਨ hediye [tr]
 • ömür ਉਚਾਰਨ ömür [tr]
 • Mesut ਉਚਾਰਨ Mesut [tr]
 • mucize ਉਚਾਰਨ mucize [tr]
 • daire ਉਚਾਰਨ daire [pt]
 • harf ਉਚਾਰਨ harf [tr]
 • sene ਉਚਾਰਨ sene [tr]
 • şehir ਉਚਾਰਨ şehir [tr]
 • tabaka ਉਚਾਰਨ tabaka [tr]
 • acele ਉਚਾਰਨ acele [ro]
 • eser ਉਚਾਰਨ eser [tr]
 • bariz ਉਚਾਰਨ bariz [tr]
 • isim ਉਚਾਰਨ isim [az]
 • mübalağa ਉਚਾਰਨ mübalağa [tr]
 • kelime ਉਚਾਰਨ kelime [tr]
 • nasihat ਉਚਾਰਨ nasihat [ms]
 • tarih ਉਚਾਰਨ tarih [tr]
 • kanun ਉਚਾਰਨ kanun [tr]
 • muavin ਉਚਾਰਨ muavin [tr]
 • imla ਉਚਾਰਨ imla [tr]
 • tekrar ਉਚਾਰਨ tekrar [tr]
 • sual ਉਚਾਰਨ sual [tr]
 • edebiyat ਉਚਾਰਨ edebiyat [tr]
 • meşrubat ਉਚਾਰਨ meşrubat [tr]
 • bazı ਉਚਾਰਨ bazı [tr]
 • makul ਉਚਾਰਨ makul [tr]
 • tebrik ਉਚਾਰਨ tebrik [tr]
 • ifade ਉਚਾਰਨ ifade [tr]
 • mesele ਉਚਾਰਨ mesele [tr]
 • taraf ਉਚਾਰਨ taraf [tr]
 • teşvik ਉਚਾਰਨ teşvik [tr]
 • hafıza ਉਚਾਰਨ hafıza [tr]
 • hilaf ਉਚਾਰਨ hilaf [tr]
 • tercüme ਉਚਾਰਨ tercüme [tr]
 • tekamül ਉਚਾਰਨ tekamül [tr]
 • celse ਉਚਾਰਨ celse [tr]
 • mabet ਉਚਾਰਨ mabet [tr]
 • gaye ਉਚਾਰਨ gaye [tr]
 • ihtiyar ਉਚਾਰਨ ihtiyar [tr]
 • muvaffakiyet ਉਚਾਰਨ muvaffakiyet [tr]
 • ihtiyaç ਉਚਾਰਨ ihtiyaç [tr]
 • akıl ਉਚਾਰਨ akıl [tr]
 • tabiat ਉਚਾਰਨ tabiat [tr]
 • devir ਉਚਾਰਨ devir [tr]
 • şimal ਉਚਾਰਨ şimal [az]
 • hafif ਉਚਾਰਨ hafif [tr]
 • Amil ਉਚਾਰਨ Amil [pt]
 • tedavi ਉਚਾਰਨ tedavi [tr]
 • devre ਉਚਾਰਨ devre [tr]
 • tecrübe ਉਚਾਰਨ tecrübe [tr]
 • mahsus ਉਚਾਰਨ mahsus [tr]
 • müttefik ਉਚਾਰਨ müttefik [tr]
 • hareket ਉਚਾਰਨ hareket [tr]
 • selamet ਉਚਾਰਨ selamet [ku]
 • iptidai ਉਚਾਰਨ iptidai [tr]
 • vilayet ਉਚਾਰਨ vilayet [tr]
 • İnhisar ਉਚਾਰਨ İnhisar [tr]
 • tekaüt ਉਚਾਰਨ tekaüt [tr]
 • meşhur ਉਚਾਰਨ meşhur [tr]
 • nesil ਉਚਾਰਨ nesil [tr]
 • Küre ਉਚਾਰਨ Küre [tr]
 • esir ਉਚਾਰਨ esir [tr]
 • ceraat ਉਚਾਰਨ ceraat [tr]
 • usul ਉਚਾਰਨ usul [tr]
 • muharebe ਉਚਾਰਨ muharebe [tr]
 • fiil ਉਚਾਰਨ fiil [tr]