ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Originally Persian

Originally Persian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • lemon ਉਚਾਰਨ lemon [en]
 • Candy ਉਚਾਰਨ Candy [en]
 • magic ਉਚਾਰਨ magic [en]
 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • para ਉਚਾਰਨ para [pt]
 • aubergine ਉਚਾਰਨ aubergine [en]
 • Armenia ਉਚਾਰਨ Armenia [pl]
 • azure ਉਚਾਰਨ azure [en]
 • beige ਉਚਾਰਨ beige [en]
 • algorithm ਉਚਾਰਨ algorithm [en]
 • hasta ਉਚਾਰਨ hasta [es]
 • spinach ਉਚਾਰਨ spinach [en]
 • serendipity ਉਚਾਰਨ serendipity [en]
 • â ਉਚਾਰਨ â [fr]
 • rank ਉਚਾਰਨ rank [en]
 • Taj Mahal ਉਚਾਰਨ Taj Mahal [en]
 • lac ਉਚਾਰਨ lac [fr]
 • lilac ਉਚਾਰਨ lilac [en]
 • paradise ਉਚਾਰਨ paradise [en]
 • peach ਉਚਾਰਨ peach [en]
 • scarlet ਉਚਾਰਨ scarlet [en]
 • bas ਉਚਾਰਨ bas [fr]
 • check ਉਚਾਰਨ check [en]
 • del ਉਚਾਰਨ del [it]
 • Turkmenistan ਉਚਾਰਨ Turkmenistan [en]
 • Jasper ਉਚਾਰਨ Jasper [en]
 • pyjama ਉਚਾਰਨ pyjama [en]
 • kiosk ਉਚਾਰਨ kiosk [en]
 • pistachio ਉਚਾਰਨ pistachio [en]
 • mummy ਉਚਾਰਨ mummy [en]
 • Punjab ਉਚਾਰਨ Punjab [en]
 • cash ਉਚਾਰਨ cash [en]
 • tulip ਉਚਾਰਨ tulip [en]
 • cheque ਉਚਾਰਨ cheque [en]
 • typhoon ਉਚਾਰਨ typhoon [en]
 • bombast ਉਚਾਰਨ bombast [en]
 • khaki ਉਚਾਰਨ khaki [en]
 • Jasmine ਉਚਾਰਨ Jasmine [sv]
 • Zarathustra ਉਚਾਰਨ Zarathustra [en]
 • caviar ਉਚਾਰਨ caviar [en]
 • caravan ਉਚਾਰਨ caravan [en]
 • gul ਉਚਾਰਨ gul [da]
 • Noor ਉਚਾਰਨ Noor [et]
 • Xerxes ਉਚਾਰਨ Xerxes [en]
 • rook ਉਚਾਰਨ rook [en]
 • balcony ਉਚਾਰਨ balcony [en]
 • Sherry ਉਚਾਰਨ Sherry [en]
 • Magi ਉਚਾਰਨ Magi [en]
 • talc ਉਚਾਰਨ talc [fr]
 • Koh-i-noor ਉਚਾਰਨ Koh-i-noor [hi]
 • bazaar ਉਚਾਰਨ bazaar [en]
 • tiara ਉਚਾਰਨ tiara [es]
 • buse ਉਚਾਰਨ buse [tr]
 • pagoda ਉਚਾਰਨ pagoda [es]
 • taffeta ਉਚਾਰਨ taffeta [en]
 • assassin ਉਚਾਰਨ assassin [en]
 • shawl ਉਚਾਰਨ shawl [en]
 • douane ਉਚਾਰਨ douane [fr]
 • popinjay ਉਚਾਰਨ popinjay [en]
 • scimitar ਉਚਾਰਨ scimitar [en]
 • carafe ਉਚਾਰਨ carafe [en]
 • turban ਉਚਾਰਨ turban [de]
 • seer ਉਚਾਰਨ seer [en]
 • Persepolis ਉਚਾਰਨ Persepolis [en]
 • Tambour ਉਚਾਰਨ Tambour [fr]
 • musk ਉਚਾਰਨ musk [en]
 • bibi ਉਚਾਰਨ bibi [sw]
 • Roxanne ਉਚਾਰਨ Roxanne [fr]
 • jackal ਉਚਾਰਨ jackal [en]
 • zirconium ਉਚਾਰਨ zirconium [en]
 • cassock ਉਚਾਰਨ cassock [en]
 • Hindu ਉਚਾਰਨ Hindu [pt]
 • zor ਉਚਾਰਨ zor [tr]
 • Euphrates ਉਚਾਰਨ Euphrates [en]
 • sitar ਉਚਾਰਨ sitar [it]
 • sandal ਉਚਾਰਨ sandal [en]
 • arsenic ਉਚਾਰਨ arsenic [en]
 • tambourine ਉਚਾਰਨ tambourine [en]
 • jujube ਉਚਾਰਨ jujube [en]
 • pajama ਉਚਾਰਨ pajama [en]
 • pasar ਉਚਾਰਨ pasar [es]
 • nay ਉਚਾਰਨ nay [en]
 • achar ਉਚਾਰਨ achar [pt]
 • Khan ਉਚਾਰਨ Khan [vi]
 • Turan ਉਚਾਰਨ Turan [de]
 • siyah ਉਚਾਰਨ siyah [tr]
 • kaftan ਉਚਾਰਨ kaftan [pl]
 • tass ਉਚਾਰਨ tass [cs]
 • Samosa ਉਚਾਰਨ Samosa [hi]
 • cummerbund ਉਚਾਰਨ cummerbund [en]
 • ahu ਉਚਾਰਨ ahu [tr]
 • pir ਉਚਾਰਨ pir [lmo]
 • hemen ਉਚਾਰਨ hemen [tr]
 • Tigris ਉਚਾਰਨ Tigris [hu]
 • pilaf ਉਚਾਰਨ pilaf [en]
 • Pahlavi ਉਚਾਰਨ Pahlavi [fa]
 • demitasse ਉਚਾਰਨ demitasse [en]
 • percale ਉਚਾਰਨ percale [en]
 • naan ਉਚਾਰਨ naan [he]
 • checkmate ਉਚਾਰਨ checkmate [en]