ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Oxford 3000

Oxford 3000 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • letter ਉਚਾਰਨ letter [en]
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven [en]
 • major ਉਚਾਰਨ major [en]
 • mark ਉਚਾਰਨ mark [en]
 • cup ਉਚਾਰਨ cup [en]
 • lovely ਉਚਾਰਨ lovely [en]
 • error ਉਚਾਰਨ error [en]
 • lemon ਉਚਾਰਨ lemon [en]
 • dream ਉਚਾਰਨ dream [en]
 • enjoy ਉਚਾਰਨ enjoy [en]
 • face ਉਚਾਰਨ face [en]
 • find ਉਚਾਰਨ find [en]
 • five ਉਚਾਰਨ five [en]
 • bird ਉਚਾਰਨ bird [en]
 • him ਉਚਾਰਨ him [en]
 • hammer ਉਚਾਰਨ hammer [en]
 • biscuit ਉਚਾਰਨ biscuit [en]
 • crush ਉਚਾਰਨ crush [en]
 • door ਉਚਾਰਨ door [en]
 • funny ਉਚਾਰਨ funny [en]
 • green ਉਚਾਰਨ green [en]
 • current ਉਚਾਰਨ current [en]
 • ancient ਉਚਾਰਨ ancient [en]
 • headache ਉਚਾਰਨ headache [en]
 • always ਉਚਾਰਨ always [en]
 • come ਉਚਾਰਨ come [en]
 • magic ਉਚਾਰਨ magic [en]
 • Candy ਉਚਾਰਨ Candy [en]
 • culture ਉਚਾਰਨ culture [en]
 • accident ਉਚਾਰਨ accident [en]
 • cake ਉਚਾਰਨ cake [en]
 • carrot ਉਚਾਰਨ carrot [en]
 • artificial ਉਚਾਰਨ artificial [en]
 • birthday ਉਚਾਰਨ birthday [en]
 • leg ਉਚਾਰਨ leg [en]
 • ball ਉਚਾਰਨ ball [en]
 • matter ਉਚਾਰਨ matter [en]
 • beach ਉਚਾਰਨ beach [en]
 • law ਉਚਾਰਨ law [en]
 • airport ਉਚਾਰਨ airport [en]
 • could ਉਚਾਰਨ could [en]
 • keyboard ਉਚਾਰਨ keyboard [en]
 • material ਉਚਾਰਨ material [de]
 • early ਉਚਾਰਨ early [en]
 • garbage ਉਚਾਰਨ garbage [en]
 • July ਉਚਾਰਨ July [en]
 • hospital ਉਚਾਰਨ hospital [en]
 • bitter ਉਚਾਰਨ bitter [en]
 • challenge ਉਚਾਰਨ challenge [en]
 • interview ਉਚਾਰਨ interview [en]
 • free ਉਚਾਰਨ free [en]
 • artist ਉਚਾਰਨ artist [en]
 • global ਉਚਾਰਨ global [en]
 • lake ਉਚਾਰਨ lake [en]
 • fun ਉਚਾਰਨ fun [en]
 • later ਉਚਾਰਨ later [en]
 • interpret ਉਚਾਰਨ interpret [en]
 • June ਉਚਾਰਨ June [en]
 • four ਉਚਾਰਨ four [en]
 • geography ਉਚਾਰਨ geography [en]
 • important ਉਚਾਰਨ important [en]
 • disaster ਉਚਾਰਨ disaster [en]
 • joke ਉਚਾਰਨ joke [en]
 • above ਉਚਾਰਨ above [en]
 • hundred ਉਚਾਰਨ hundred [en]
 • clever ਉਚਾਰਨ clever [en]
 • look ਉਚਾਰਨ look [en]
 • head ਉਚਾਰਨ head [en]
 • measure ਉਚਾਰਨ measure [en]
 • certainly ਉਚਾਰਨ certainly [en]
 • accent ਉਚਾਰਨ accent [en]
 • anxiety ਉਚਾਰਨ anxiety [en]
 • fan ਉਚਾਰਨ fan [en]
 • director ਉਚਾਰਨ director [en]
 • development ਉਚਾਰਨ development [en]
 • goodbye ਉਚਾਰਨ goodbye [en]
 • also ਉਚਾਰਨ also [en]
 • barrier ਉਚਾਰਨ barrier [en]
 • food ਉਚਾਰਨ food [en]
 • ambulance ਉਚਾਰਨ ambulance [en]
 • different ਉਚਾਰਨ different [en]
 • ear ਉਚਾਰਨ ear [en]
 • evening ਉਚਾਰਨ evening [en]
 • absolutely ਉਚਾਰਨ absolutely [en]
 • cheese ਉਚਾਰਨ cheese [en]
 • example ਉਚਾਰਨ example [en]
 • environment ਉਚਾਰਨ environment [en]
 • eight ਉਚਾਰਨ eight [en]
 • cough ਉਚਾਰਨ cough [en]
 • drink ਉਚਾਰਨ drink [en]
 • earn ਉਚਾਰਨ earn [en]
 • extraordinary ਉਚਾਰਨ extraordinary [en]
 • between ਉਚਾਰਨ between [en]
 • eye ਉਚਾਰਨ eye [en]
 • down ਉਚਾਰਨ down [en]
 • history ਉਚਾਰਨ history [en]
 • front ਉਚਾਰਨ front [en]
 • drop ਉਚਾਰਨ drop [en]
 • hear ਉਚਾਰਨ hear [en]
 • colour ਉਚਾਰਨ colour [en]