ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Oxford 3000

Oxford 3000 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • living ਉਚਾਰਨ living [en]
 • ball ਉਚਾਰਨ ball [en]
 • July ਉਚਾਰਨ July [en]
 • launch ਉਚਾਰਨ launch [en]
 • household ਉਚਾਰਨ household [en]
 • calculation ਉਚਾਰਨ calculation [en]
 • circumstance ਉਚਾਰਨ circumstance [en]
 • afternoon ਉਚਾਰਨ afternoon [en]
 • impossible ਉਚਾਰਨ impossible [en]
 • ice ਉਚਾਰਨ ice [en]
 • example ਉਚਾਰਨ example [en]
 • cancer ਉਚਾਰਨ cancer [en]
 • direction ਉਚਾਰਨ direction [en]
 • even ਉਚਾਰਨ even [en]
 • environment ਉਚਾਰਨ environment [en]
 • gas ਉਚਾਰਨ gas [en]
 • condae ਉਚਾਰਨ condae [ga]
 • justice ਉਚਾਰਨ justice [en]
 • indeed ਉਚਾਰਨ indeed [en]
 • class ਉਚਾਰਨ class [en]
 • dissolve ਉਚਾਰਨ dissolve [en]
 • exercise ਉਚਾਰਨ exercise [en]
 • accept ਉਚਾਰਨ accept [en]
 • file ਉਚਾਰਨ file [en]
 • camp ਉਚਾਰਨ camp [en]
 • cough ਉਚਾਰਨ cough [en]
 • gasoline ਉਚਾਰਨ gasoline [en]
 • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
 • dad ਉਚਾਰਨ dad [en]
 • food ਉਚਾਰਨ food [en]
 • exchange ਉਚਾਰਨ exchange [en]
 • become ਉਚਾਰਨ become [en]
 • hold ਉਚਾਰਨ hold [en]
 • grandfather ਉਚਾਰਨ grandfather [en]
 • fix ਉਚਾਰਨ fix [en]
 • konsertii ਉਚਾਰਨ konsertii [sme]
 • meet ਉਚਾਰਨ meet [en]
 • despite ਉਚਾਰਨ despite [en]
 • article ਉਚਾਰਨ article [en]
 • beef ਉਚਾਰਨ beef [en]
 • major ਉਚਾਰਨ major [en]
 • kilometre ਉਚਾਰਨ kilometre [en]
 • kilometer ਉਚਾਰਨ kilometer [en]
 • forget ਉਚਾਰਨ forget [en]
 • Danze ਉਚਾਰਨ Danze [fr]
 • feather ਉਚਾਰਨ feather [en]
 • allied ਉਚਾਰਨ allied [en]
 • forty ਉਚਾਰਨ forty [en]
 • enquiry ਉਚਾਰਨ enquiry [en]
 • afterwards ਉਚਾਰਨ afterwards [en]
 • habit ਉਚਾਰਨ habit [en]
 • gear ਉਚਾਰਨ gear [en]
 • junior ਉਚਾਰਨ junior [en]
 • host ਉਚਾਰਨ host [en]
 • deal with ਉਚਾਰਨ deal with [en]
 • come on ਉਚਾਰਨ come on [en]
 • fund ਉਚਾਰਨ fund [en]
 • cry out ਉਚਾਰਨ cry out [en]
 • fill out ਉਚਾਰਨ fill out [en]
 • avgust ਉਚਾਰਨ avgust [sl]
 • grandmother ਉਚਾਰਨ grandmother [en]
 • early ਉਚਾਰਨ early [en]
 • citizen ਉਚਾਰਨ citizen [en]
 • between ਉਚਾਰਨ between [en]
 • arm ਉਚਾਰਨ arm [en]
 • explosion ਉਚਾਰਨ explosion [en]
 • hero ਉਚਾਰਨ hero [en]
 • medium ਉਚਾਰਨ medium [en]
 • manner ਉਚਾਰਨ manner [en]
 • extension ਉਚਾਰਨ extension [en]
 • cut up ਉਚਾਰਨ cut up [en]
 • blow up ਉਚਾਰਨ blow up [en]
 • go away ਉਚਾਰਨ go away [en]
 • kick ਉਚਾਰਨ kick [en]
 • hole ਉਚਾਰਨ hole [en]
 • Gun ਉਚਾਰਨ Gun [en]
 • credit card ਉਚਾਰਨ credit card [en]
 • extremely ਉਚਾਰਨ extremely [en]
 • diamond ਉਚਾਰਨ diamond [en]
 • anniversary ਉਚਾਰਨ anniversary [en]
 • intention ਉਚਾਰਨ intention [en]
 • mathematics ਉਚਾਰਨ mathematics [en]
 • deal ਉਚਾਰਨ deal [en]
 • band ਉਚਾਰਨ band [en]
 • fence ਉਚਾਰਨ fence [en]
 • dancer ਉਚਾਰਨ dancer [en]
 • chemist ਉਚਾਰਨ chemist [en]
 • die ਉਚਾਰਨ die [en]
 • click ਉਚਾਰਨ click [en]
 • division ਉਚਾਰਨ division [en]
 • addition ਉਚਾਰਨ addition [en]
 • ice cream ਉਚਾਰਨ ice cream [en]
 • academic ਉਚਾਰਨ academic [en]
 • enter ਉਚਾਰਨ enter [en]
 • actress ਉਚਾਰਨ actress [en]
 • flood ਉਚਾਰਨ flood [en]
 • emotion ਉਚਾਰਨ emotion [en]
 • assist ਉਚਾਰਨ assist [en]
 • agreement ਉਚਾਰਨ agreement [en]
 • efficiently ਉਚਾਰਨ efficiently [en]