ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Oxford 3000

Oxford 3000 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • interested ਉਚਾਰਨ interested [en]
 • annoying ਉਚਾਰਨ annoying [en]
 • meal ਉਚਾਰਨ meal [en]
 • email ਉਚਾਰਨ email [en]
 • carefully ਉਚਾਰਨ carefully [en]
 • ink ਉਚਾਰਨ ink [en]
 • corner ਉਚਾਰਨ corner [en]
 • finally ਉਚਾਰਨ finally [en]
 • cloth ਉਚਾਰਨ cloth [en]
 • lose ਉਚਾਰਨ lose [en]
 • image ਉਚਾਰਨ image [en]
 • fly ਉਚਾਰਨ fly [en]
 • indeed ਉਚਾਰਨ indeed [en]
 • crucial ਉਚਾਰਨ crucial [en]
 • careful ਉਚਾਰਨ careful [en]
 • element ਉਚਾਰਨ element [en]
 • gift ਉਚਾਰਨ gift [en]
 • along ਉਚਾਰਨ along [en]
 • aim ਉਚਾਰਨ aim [en]
 • basic ਉਚਾਰਨ basic [en]
 • eventually ਉਚਾਰਨ eventually [en]
 • Arrest ਉਚਾਰਨ Arrest [en]
 • action ਉਚਾਰਨ action [en]
 • council ਉਚਾਰਨ council [en]
 • approach ਉਚਾਰਨ approach [en]
 • examine ਉਚਾਰਨ examine [en]
 • frozen ਉਚਾਰਨ frozen [en]
 • attack ਉਚਾਰਨ attack [en]
 • click ਉਚਾਰਨ click [en]
 • honour ਉਚਾਰਨ honour [en]
 • check ਉਚਾਰਨ check [en]
 • agent ਉਚਾਰਨ agent [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ extra [en]
 • beside ਉਚਾਰਨ beside [en]
 • aloud ਉਚਾਰਨ aloud [en]
 • backwards ਉਚਾਰਨ backwards [en]
 • actress ਉਚਾਰਨ actress [en]
 • hall ਉਚਾਰਨ hall [en]
 • belong ਉਚਾਰਨ belong [en]
 • engineering ਉਚਾਰਨ engineering [en]
 • entertainment ਉਚਾਰਨ entertainment [en]
 • accommodation ਉਚਾਰਨ accommodation [en]
 • ideal ਉਚਾਰਨ ideal [en]
 • atom ਉਚਾਰਨ atom [en]
 • Battle ਉਚਾਰਨ Battle [en]
 • achievement ਉਚਾਰਨ achievement [en]
 • gate ਉਚਾਰਨ gate [en]
 • hide ਉਚਾਰਨ hide [en]
 • hang ਉਚਾਰਨ hang [en]
 • admire ਉਚਾਰਨ admire [en]
 • anywhere ਉਚਾਰਨ anywhere [en]
 • cheap ਉਚਾਰਨ cheap [en]
 • expression ਉਚਾਰਨ expression [en]
 • interior ਉਚਾਰਨ interior [en]
 • injury ਉਚਾਰਨ injury [en]
 • logic ਉਚਾਰਨ logic [en]
 • apply ਉਚਾਰਨ apply [en]
 • apparently ਉਚਾਰਨ apparently [en]
 • daily ਉਚਾਰਨ daily [en]
 • direction ਉਚਾਰਨ direction [en]
 • criticism ਉਚਾਰਨ criticism [en]
 • award ਉਚਾਰਨ award [en]
 • funeral ਉਚਾਰਨ funeral [en]
 • cannot ਉਚਾਰਨ cannot [en]
 • electric ਉਚਾਰਨ electric [en]
 • impossible ਉਚਾਰਨ impossible [en]
 • impatient ਉਚਾਰਨ impatient [en]
 • bandage ਉਚਾਰਨ bandage [en]
 • agreement ਉਚਾਰਨ agreement [en]
 • extremely ਉਚਾਰਨ extremely [en]
 • crash ਉਚਾਰਨ crash [en]
 • arrangement ਉਚਾਰਨ arrangement [en]
 • lend ਉਚਾਰਨ lend [en]
 • beginning ਉਚਾਰਨ beginning [en]
 • blank ਉਚਾਰਨ blank [en]
 • fence ਉਚਾਰਨ fence [en]
 • Gun ਉਚਾਰਨ Gun [en]
 • clothing ਉਚਾਰਨ clothing [en]
 • disease ਉਚਾਰਨ disease [en]
 • chase ਉਚਾਰਨ chase [en]
 • expert ਉਚਾਰਨ expert [en]
 • cheerful ਉਚਾਰਨ cheerful [en]
 • division ਉਚਾਰਨ division [en]
 • fact ਉਚਾਰਨ fact [en]
 • agency ਉਚਾਰਨ agency [en]
 • absence ਉਚਾਰਨ absence [en]
 • irritated ਉਚਾਰਨ irritated [en]
 • distribution ਉਚਾਰਨ distribution [en]
 • Imagination ਉਚਾਰਨ Imagination [en]
 • cycling ਉਚਾਰਨ cycling [en]
 • gear ਉਚਾਰਨ gear [en]
 • class ਉਚਾਰਨ class [en]
 • lung ਉਚਾਰਨ lung [en]
 • fancy ਉਚਾਰਨ fancy [en]
 • calculate ਉਚਾਰਨ calculate [en]
 • formula ਉਚਾਰਨ formula [en]
 • damage ਉਚਾਰਨ damage [en]
 • Guy ਉਚਾਰਨ Guy [en]
 • classroom ਉਚਾਰਨ classroom [en]
 • establish ਉਚਾਰਨ establish [en]