ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Pamulinawen

Pamulinawen ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ken ਉਚਾਰਨ Ken [en]
 • diak ਉਚਾਰਨ diak [pl]
 • nagan ਉਚਾਰਨ nagan [pl]
 • sadino ਉਚਾਰਨ sadino [pt]
 • Pamulinawen ਉਚਾਰਨ Pamulinawen [ilo]
 • imdengam ਉਚਾਰਨ imdengam [ilo]
 • sabsabong ਉਚਾਰਨ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan ਉਚਾਰਨ kasam-itan [ilo]
 • Pusok ਉਚਾਰਨ Pusok [ilo]
 • Dika ਉਚਾਰਨ Dika [eo]
 • umas-asug ਉਚਾਰਨ umas-asug [ilo]
 • mabang-aran ਉਚਾਰਨ mabang-aran [ilo]
 • sadiam ਉਚਾਰਨ sadiam [ilo]
 • malagipka ਉਚਾਰਨ malagipka [ilo]
 • ayan ਉਚਾਰਨ ayan [tr]
 • sadin ਉਚਾਰਨ sadin [fi]
 • Panunotem ਉਚਾਰਨ Panunotem [ilo]
 • Agrayo ਉਚਾਰਨ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday ਉਚਾਰਨ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan ਉਚਾਰਨ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak ਉਚਾਰਨ Aw-awagak [ilo]
 • agayat ਉਚਾਰਨ agayat [ilo]
 • uray ਉਚਾਰਨ uray [tr]
 • mapan ਉਚਾਰਨ mapan [ms]
 • emmam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emmam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 'toy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'toy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • unay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unay [qu | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umulogak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umulogak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adda't ditoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adda't ditoy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sudim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sudim [sk | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adu nga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adu nga [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agruknoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agruknoy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dayta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dayta [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dayto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dayto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sabali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sabali [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • raniagmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raniagmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • liwliwak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liwliwak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gapu [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • imnas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imnas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Issemmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Issemmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ngem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nasudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasudi [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kalipatan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kalipatan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • manlaeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ manlaeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kenka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kenka [eu | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • magmagna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ magmagna [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mabuybuyak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mabuybuyak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ