ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

particip pres.

particip pres. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ