ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

past participle

past participle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ