ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

personal pronouns

personal pronouns ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • her ਉਚਾਰਨ her [en]
 • ich ਉਚਾਰਨ ich [de]
 • him ਉਚਾਰਨ him [en]
 • them ਉਚਾਰਨ them [en]
 • 俺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 俺様 ਉਚਾਰਨ 俺様 [ja]
 • chúng ta ਉਚਾਰਨ chúng ta [vi]
 • các ông ਉਚਾਰਨ các ông [vi]
 • сен ਉਚਾਰਨ сен [kk]
 • أنتِ ਉਚਾਰਨ أنتِ [ar]
 • Innaga ਉਚਾਰਨ Innaga [so]
 • các bà ਉਚਾਰਨ các bà [vi]
 • các cô ਉਚਾਰਨ các cô [vi]
 • các cổ ਉਚਾਰਨ các cổ [vi]
 • chúng ਉਚਾਰਨ chúng [vi]
 • おら ਉਚਾਰਨ おら [ja]
 • nhw ਉਚਾਰਨ nhw [cy]
 • Aniga ਉਚਾਰਨ Aniga [so]
 • chúng nó ਉਚਾਰਨ chúng nó [vi]
 • chúng tôi ਉਚਾਰਨ chúng tôi [vi]
 • annaga ਉਚਾਰਨ annaga [so]
 • Adiga ਉਚਾਰਨ Adiga [so]
 • chúng mình ਉਚਾਰਨ chúng mình [vi]
 • おいら ਉਚਾਰਨ おいら [ja]
 • Isaga ਉਚਾਰਨ Isaga [so]
 • mình ਉਚਾਰਨ mình [vi]
 • Gouz mwngz ਉਚਾਰਨ Gouz mwngz [za]
 • các chị ਉਚਾਰਨ các chị [vi]
 • các anh ਉਚਾਰਨ các anh [vi]