ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

postać biblijna

postać biblijna ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Mateusz ਉਚਾਰਨ Mateusz [pl]
 • Łukasz ਉਚਾਰਨ Łukasz [pl]
 • Habakuk ਉਚਾਰਨ Habakuk [de]
 • Ezechiel ਉਚਾਰਨ Ezechiel [pl]
 • Malachiasz ਉਚਾਰਨ Malachiasz [pl]
 • Hiob ਉਚਾਰਨ Hiob [de]
 • Jonasz ਉਚਾਰਨ Jonasz [pl]
 • Jeremiasz ਉਚਾਰਨ Jeremiasz [pl]
 • Ezdrasz ਉਚਾਰਨ Ezdrasz [pl]
 • Zachariasz ਉਚਾਰਨ Zachariasz [he]
 • Ozeasz ਉਚਾਰਨ Ozeasz [pl]
 • Aggeusz ਉਚਾਰਨ Aggeusz [pl]
 • Hioba ਉਚਾਰਨ Hioba [pl]
 • Sofoniasz ਉਚਾਰਨ Sofoniasz [pl]
 • Micheasz ਉਚਾਰਨ Micheasz [pl]
 • Izajasz ਉਚਾਰਨ Izajasz [pl]
 • Abdiasz ਉਚਾਰਨ Abdiasz [pl]