ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Prešeren

Prešeren ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • in ਉਚਾਰਨ in [en]
 • je ਉਚਾਰਨ je [fr]
 • Z ਉਚਾਰਨ Z [en]
 • last ਉਚਾਰਨ last [en]
 • de ਉਚਾਰਨ de [fr]
 • le ਉਚਾਰਨ le [fr]
 • take ਉਚਾਰਨ take [en]
 • V ਉਚਾਰਨ V [en]
 • up ਉਚਾਰਨ up [en]
 • K ਉਚਾਰਨ K [de]
 • so ਉਚਾਰਨ so [en]
 • se ਉਚਾਰਨ se [fr]
 • dom ਉਚਾਰਨ dom [pl]
 • Dan ਉਚਾਰਨ Dan [es]
 • ne ਉਚਾਰਨ ne [eo]
 • vi ਉਚਾਰਨ vi [eo]
 • si ਉਚਾਰਨ si [fr]
 • jo ਉਚਾਰਨ jo [fi]
 • Prost ਉਚਾਰਨ Prost [ro]
 • ni ਉਚਾਰਨ ni [da]
 • bil ਉਚਾਰਨ bil [sv]
 • nas ਉਚਾਰਨ nas [it]
 • bo ਉਚਾਰਨ bo [da]
 • bog ਉਚਾਰਨ bog [en]
 • oko ਉਚਾਰਨ oko [cs]
 • kar ਉਚਾਰਨ kar [tr]
 • dobro ਉਚਾਰਨ dobro [sr]
 • ko ਉਚਾਰਨ ko [sv]
 • ki ਉਚਾਰਨ ki [hu]
 • nam ਉਚਾਰਨ nam [pl]
 • vince ਉਚਾਰਨ vince [en]
 • ves ਉਚਾਰਨ ves [es]
 • jiH ਉਚਾਰਨ jiH [tlh]
 • dni ਉਚਾਰਨ dni [cs]
 • ima ਉਚਾਰਨ ima [ja]
 • iz ਉਚਾਰਨ iz [sl]
 • čas ਉਚਾਰਨ čas [hr]
 • oblast ਉਚਾਰਨ oblast [en]
 • nov ਉਚਾਰਨ nov [tlh]
 • naše ਉਚਾਰਨ naše [sl]
 • slovenski ਉਚਾਰਨ slovenski [sl]
 • zato ਉਚਾਰਨ zato [sl]
 • Strah ਉਚਾਰਨ Strah [hr]
 • grom ਉਚਾਰਨ grom [it]
 • naš ਉਚਾਰਨ naš [sr]
 • Budi ਉਚਾਰਨ Budi [ind]
 • pije ਉਚਾਰਨ pije [cs]
 • strup ਉਚਾਰਨ strup [pl]
 • sprava ਉਚਾਰਨ sprava [sl]
 • živi ਉਚਾਰਨ živi [hr]
 • vam ਉਚਾਰਨ vam [oc]
 • veselo ਉਚਾਰਨ veselo [cs]
 • vrag ਉਚਾਰਨ vrag [sl]
 • vaša ਉਚਾਰਨ vaša [sk]
 • sosed ਉਚਾਰਨ sosed [sl]
 • vsi ਉਚਾਰਨ vsi [cs]
 • Vse ਉਚਾਰਨ Vse [sl]
 • Zdravljica ਉਚਾਰਨ Zdravljica [sl]
 • naj ਉਚਾਰਨ naj [za]
 • kakor ਉਚਾਰਨ kakor [sv]
 • naša ਉਚਾਰਨ naša [sk]
 • še ਉਚਾਰਨ še [sl]
 • smo ਉਚਾਰਨ smo [sl]
 • njih ਉਚਾਰਨ njih [hr]
 • živé ਉਚਾਰਨ živé [cs]
 • sreča ਉਚਾਰਨ sreča [sl]
 • svet ਉਚਾਰਨ svet [sk]
 • sonce ਉਚਾਰਨ sonce [sl]
 • rojak ਉਚਾਰਨ rojak [ms]
 • nazaj ਉਚਾਰਨ nazaj [sl]
 • ljudi ਉਚਾਰਨ ljudi [bs]
 • Hodi ਉਚਾਰਨ Hodi [mr]
 • krvi ਉਚਾਰਨ krvi [cs]
 • vsak ਉਚਾਰਨ vsak [cs]
 • deželo ਉਚਾਰਨ deželo [sl]
 • zase ਉਚਾਰਨ zase [cs]
 • naprej ਉਚਾਰਨ naprej [sl]
 • mejak ਉਚਾਰਨ mejak [sl]
 • utopi ਉਚਾਰਨ utopi [sv]
 • koder ਉਚਾਰਨ koder [da]
 • slava ਉਚਾਰਨ slava [it]
 • žile ਉਚਾਰਨ žile [sl]
 • dekle ਉਚਾਰਨ dekle [sl]
 • zdaj ਉਚਾਰਨ zdaj [sl]
 • čast ਉਚਾਰਨ čast [hr]
 • oblakov ਉਚਾਰਨ oblakov [sl]
 • brate ਉਚਾਰਨ brate [sl]
 • sveta ਉਚਾਰਨ sveta [sl]
 • spet ਉਚਾਰਨ spet [sl]
 • sladkó ਉਚਾਰਨ sladkó [sl]
 • boste ਉਚਾਰਨ boste [sl]
 • srcu ਉਚਾਰਨ srcu [sl]
 • vàs ਉਚਾਰਨ vàs [sl]
 • nàs ਉਚਾਰਨ nàs [sl]
 • trte ਉਚਾਰਨ trte [sl]
 • ljubezni ਉਚਾਰਨ ljubezni [sl]
 • žívi ਉਚਾਰਨ žívi [sl]
 • prsih ਉਚਾਰਨ prsih [sl]
 • očakov ਉਚਾਰਨ očakov [sl]
 • Slovencov ਉਚਾਰਨ Slovencov [sl]