ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

preposizione

preposizione ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • par ਉਚਾਰਨ par [fr]
 • senza ਉਚਾਰਨ senza [it]
 • pro ਉਚਾਰਨ pro [de]
 • dopo ਉਚਾਰਨ dopo [it]
 • durante ਉਚਾਰਨ durante [it]
 • poi ਉਚਾਰਨ poi [it]
 • adesso ਉਚਾਰਨ adesso [it]
 • tra ਉਚਾਰਨ tra [it]
 • fra ਉਚਾਰਨ fra [da]
 • dietro ਉਚਾਰਨ dietro [it]
 • fuori ਉਚਾਰਨ fuori [it]
 • eccetto ਉਚਾਰਨ eccetto [it]
 • fuorché ਉਚਾਰਨ fuorché [it]
 • malgrado ਉਚਾਰਨ malgrado [pt]
 • susu ਉਚਾਰਨ susu [ind]
 • sopra ਉਚਾਰਨ sopra [it]
 • sotto ਉਚਾਰਨ sotto [it]
 • posteriormente ਉਚਾਰਨ posteriormente [pt]
 • seguito ਉਚਾਰਨ seguito [it]
 • juxta ਉਚਾਰਨ juxta [de]
 • avanti ਉਚਾਰਨ avanti [it]
 • tranne ਉਚਾਰਨ tranne [it]
 • innanzi ਉਚਾਰਨ innanzi [it]
 • addietro ਉਚਾਰਨ addietro [it]
 • attualmente ਉਚਾਰਨ attualmente [it]
 • anzi ਉਚਾਰਨ anzi [it]
 • a saputa di ਉਚਾਰਨ a saputa di [it]
 • dianzi ਉਚਾਰਨ dianzi [it]
 • appresso ਉਚਾਰਨ appresso [it]
 • nonostante ਉਚਾਰਨ nonostante [it]
 • escluso ਉਚਾਰਨ escluso [it]
 • a detta di ਉਚਾਰਨ a detta di [it]
 • iusu ਉਚਾਰਨ iusu [scn]