ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

present tenses in Korean

present tenses in Korean ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 가요 ਉਚਾਰਨ 가요 [ko]
  • 해요 ਉਚਾਰਨ 해요 [ko]
  • 와요 ਉਚਾਰਨ 와요 [ko]
  • 사요 ਉਚਾਰਨ 사요 [ko]