ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pronoun

pronoun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • one ਉਚਾਰਨ
  one [en]
 • je ਉਚਾਰਨ
  je [fr]
 • what ਉਚਾਰਨ
  what [en]
 • you ਉਚਾਰਨ
  you [en]
 • either ਉਚਾਰਨ
  either [en]
 • that ਉਚਾਰਨ
  that [en]
 • ich ਉਚਾਰਨ
  ich [de]
 • something ਉਚਾਰਨ
  something [en]
 • all ਉਚਾਰਨ
  all [en]
 • which ਉਚਾਰਨ
  which [en]
 • y ਉਚਾਰਨ
  y [en]
 • was ਉਚਾਰਨ
  was [en]
 • some ਉਚਾਰਨ
  some [en]
 • me ਉਚਾਰਨ
  me [en]
 • these ਉਚਾਰਨ
  these [en]
 • neither ਉਚਾਰਨ
  neither [en]
 • whatever ਉਚਾਰਨ
  whatever [en]
 • nothing ਉਚਾਰਨ
  nothing [en]
 • who ਉਚਾਰਨ
  who [en]
 • certain ਉਚਾਰਨ
  certain [en]
 • another ਉਚਾਰਨ
  another [en]
 • tú ਉਚਾਰਨ
  [es]
 • to ਉਚਾਰਨ
  to [en]
 • us ਉਚਾਰਨ
  us [en]
 • moi ਉਚਾਰਨ
  moi [fr]
 • Ela ਉਚਾਰਨ
  Ela [pt]
 • ja ਉਚਾਰਨ
  ja [de]
 • te ਉਚਾਰਨ
  te [fi]
 • qui ਉਚਾਰਨ
  qui [fr]
 • é ਉਚਾਰਨ
  é [fr]
 • whether ਉਚਾਰਨ
  whether [en]
 • jag ਉਚਾਰਨ
  jag [sv]
 • dom ਉਚਾਰਨ
  dom [pl]
 • each ਉਚਾਰਨ
  each [en]
 • whose ਉਚਾਰਨ
  whose [en]
 • мы ਉਚਾਰਨ
  мы [ru]
 • mi ਉਚਾਰਨ
  mi [it]
 • che ਉਚਾਰਨ
  che [it]
 • té ਉਚਾਰਨ
  [es]
 • она ਉਚਾਰਨ
  она [ru]
 • ovo ਉਚਾਰਨ
  ovo [eo]
 • ti ਉਚਾਰਨ
  ti [no]
 • sinä ਉਚਾਰਨ
  sinä [fi]
 • yourself ਉਚਾਰਨ
  yourself [en]
 • sé ਉਚਾਰਨ
  [es]
 • sí ਉਚਾਰਨ
  [es]
 • ya ਉਚਾਰਨ
  ya [es]
 • ni ਉਚਾਰਨ
  ni [da]
 • anyone ਉਚਾਰਨ
  anyone [en]
 • ore ਉਚਾਰਨ
  ore [en]
 • vor ਉਚਾਰਨ
  vor [de]
 • meine ਉਚਾਰਨ
  meine [de]
 • minä ਉਚਾਰਨ
  minä [fi]
 • yonder ਉਚਾਰਨ
  yonder [en]
 • di ਉਚਾਰਨ
  di [es]
 • ze ਉਚਾਰਨ
  ze [nl]
 • self ਉਚਾਰਨ
  self [en]
 • ci ਉਚਾਰਨ
  ci [it]
 • duit ਉਚਾਰਨ
  duit [ga]
 • کون ਉਚਾਰਨ
  کون [fa]
 • im ਉਚਾਰਨ
  im [de]
 • acu ਉਚਾਰਨ
  acu [ga]
 • ea ਉਚਾਰਨ
  ea [ro]
 • cię ਉਚਾਰਨ
  cię [pl]
 • myself ਉਚਾਰਨ
  myself [en]
 • ah ਉਚਾਰਨ
  ah [ast]
 • Lu ਉਚਾਰਨ
  Lu [fr]
 • ona ਉਚਾਰਨ
  ona [tr]
 • aici ਉਚਾਰਨ
  aici [ga]
 • orm ਉਚਾਰਨ
  orm [sv]
 • ją ਉਚਾਰਨ
  [pl]
 • herself ਉਚਾਰਨ
  herself [en]
 • ki ਉਚਾਰਨ
  ki [hu]
 • moja ਉਚਾਰਨ
  moja [eu]
 • mu ਉਚਾਰਨ
  mu [eo]
 • Kami ਉਚਾਰਨ
  Kami [ind]
 • sinn ਉਚਾਰਨ
  sinn [de]
 • himself ਉਚਾਰਨ
  himself [en]
 • mise ਉਚਾਰਨ
  mise [ga]
 • nam ਉਚਾਰਨ
  nam [vi]
 • هي ਉਚਾਰਨ
  هي [ar]
 • irgendein ਉਚਾਰਨ
  irgendein [de]
 • co ਉਚਾਰਨ
  co [pl]
 • wee ਉਚਾਰਨ
  wee [en]
 • anata ਉਚਾਰਨ
  anata [ja]
 • eder ਉਚਾਰਨ
  eder [eu]
 • mé ਉਚਾਰਨ
  [ga]
 • uaidh ਉਚਾਰਨ
  uaidh [ga]
 • itself ਉਚਾਰਨ
  itself [en]
 • היא ਉਚਾਰਨ
  היא [he]
 • Sila ਉਚਾਰਨ
  Sila [it]
 • Rurouni Kenshin ਉਚਾਰਨ
  Rurouni Kenshin [ja]
 • uathu ਉਚਾਰਨ
  uathu [ga]
 • oni ਉਚਾਰਨ
  oni [eo]
 • تو ਉਚਾਰਨ
  تو [fa]
 • taka ਉਚਾਰਨ
  taka [ja]
 • hän ਉਚਾਰਨ
  hän [fi]
 • ono ਉਚਾਰਨ
  ono [es]
 • hiya ਉਚਾਰਨ
  hiya [en]
 • nasi ਉਚਾਰਨ
  nasi [pt]