ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pronoun

pronoun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • one ਉਚਾਰਨ one [en]
 • je ਉਚਾਰਨ je [fr]
 • what ਉਚਾਰਨ what [en]
 • you ਉਚਾਰਨ you [en]
 • either ਉਚਾਰਨ either [en]
 • that ਉਚਾਰਨ that [en]
 • ich ਉਚਾਰਨ ich [de]
 • something ਉਚਾਰਨ something [en]
 • all ਉਚਾਰਨ all [en]
 • which ਉਚਾਰਨ which [en]
 • y ਉਚਾਰਨ y [en]
 • some ਉਚਾਰਨ some [en]
 • me ਉਚਾਰਨ me [en]
 • was ਉਚਾਰਨ was [en]
 • these ਉਚਾਰਨ these [en]
 • neither ਉਚਾਰਨ neither [en]
 • whatever ਉਚਾਰਨ whatever [en]
 • nothing ਉਚਾਰਨ nothing [en]
 • who ਉਚਾਰਨ who [en]
 • certain ਉਚਾਰਨ certain [en]
 • another ਉਚਾਰਨ another [en]
 • tú ਉਚਾਰਨ [es]
 • to ਉਚਾਰਨ to [en]
 • moi ਉਚਾਰਨ moi [fr]
 • us ਉਚਾਰਨ us [en]
 • Ela ਉਚਾਰਨ Ela [pt]
 • ja ਉਚਾਰਨ ja [de]
 • te ਉਚਾਰਨ te [fi]
 • qui ਉਚਾਰਨ qui [fr]
 • é ਉਚਾਰਨ é [fr]
 • whether ਉਚਾਰਨ whether [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ dom [pl]
 • jag ਉਚਾਰਨ jag [sv]
 • each ਉਚਾਰਨ each [en]
 • whose ਉਚਾਰਨ whose [en]
 • mi ਉਚਾਰਨ mi [it]
 • мы ਉਚਾਰਨ мы [ru]
 • che ਉਚਾਰਨ che [it]
 • té ਉਚਾਰਨ [es]
 • она ਉਚਾਰਨ она [ru]
 • ovo ਉਚਾਰਨ ovo [eo]
 • ti ਉਚਾਰਨ ti [no]
 • sinä ਉਚਾਰਨ sinä [fi]
 • sé ਉਚਾਰਨ [es]
 • yourself ਉਚਾਰਨ yourself [en]
 • sí ਉਚਾਰਨ [es]
 • ya ਉਚਾਰਨ ya [es]
 • ni ਉਚਾਰਨ ni [da]
 • anyone ਉਚਾਰਨ anyone [en]
 • ore ਉਚਾਰਨ ore [en]
 • vor ਉਚਾਰਨ vor [de]
 • meine ਉਚਾਰਨ meine [de]
 • minä ਉਚਾਰਨ minä [fi]
 • yonder ਉਚਾਰਨ yonder [en]
 • di ਉਚਾਰਨ di [es]
 • ze ਉਚਾਰਨ ze [nl]
 • self ਉਚਾਰਨ self [en]
 • duit ਉਚਾਰਨ duit [ga]
 • ci ਉਚਾਰਨ ci [it]
 • im ਉਚਾਰਨ im [de]
 • کون ਉਚਾਰਨ کون [fa]
 • acu ਉਚਾਰਨ acu [ga]
 • ea ਉਚਾਰਨ ea [ro]
 • cię ਉਚਾਰਨ cię [pl]
 • Lu ਉਚਾਰਨ Lu [fr]
 • ona ਉਚਾਰਨ ona [tr]
 • myself ਉਚਾਰਨ myself [en]
 • aici ਉਚਾਰਨ aici [ga]
 • orm ਉਚਾਰਨ orm [sv]
 • ah ਉਚਾਰਨ ah [ast]
 • ją ਉਚਾਰਨ [pl]
 • herself ਉਚਾਰਨ herself [en]
 • ki ਉਚਾਰਨ ki [hu]
 • moja ਉਚਾਰਨ moja [eu]
 • mu ਉਚਾਰਨ mu [eo]
 • Kami ਉਚਾਰਨ Kami [ind]
 • nam ਉਚਾਰਨ nam [vi]
 • sinn ਉਚਾਰਨ sinn [de]
 • himself ਉਚਾਰਨ himself [en]
 • mise ਉਚਾਰਨ mise [ga]
 • هي ਉਚਾਰਨ هي [ar]
 • irgendein ਉਚਾਰਨ irgendein [de]
 • co ਉਚਾਰਨ co [pl]
 • wee ਉਚਾਰਨ wee [en]
 • anata ਉਚਾਰਨ anata [ja]
 • mé ਉਚਾਰਨ [ga]
 • eder ਉਚਾਰਨ eder [eu]
 • uaidh ਉਚਾਰਨ uaidh [ga]
 • Sila ਉਚਾਰਨ Sila [it]
 • itself ਉਚਾਰਨ itself [en]
 • היא ਉਚਾਰਨ היא [he]
 • Rurouni Kenshin ਉਚਾਰਨ Rurouni Kenshin [ja]
 • uathu ਉਚਾਰਨ uathu [ga]
 • oni ਉਚਾਰਨ oni [eo]
 • taka ਉਚਾਰਨ taka [ja]
 • nasi ਉਚਾਰਨ nasi [pt]
 • ono ਉਚਾਰਨ ono [es]
 • oneself ਉਚਾਰਨ oneself [en]
 • hän ਉਚਾਰਨ hän [fi]
 • hiya ਉਚਾਰਨ hiya [en]