ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rızgarkawa

rızgarkawa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • du ਉਚਾਰਨ du [de]
 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • se ਉਚਾਰਨ se [fr]
 • pez ਉਚਾਰਨ pez [es]
 • kawa ਉਚਾਰਨ kawa [pl]
 • tax ਉਚਾਰਨ tax [en]
 • Rojava ਉਚਾਰਨ Rojava [kmr]
 • Heft ਉਚਾਰਨ Heft [de]
 • lam ਉਚਾਰਨ lam [nl]
 • sor ਉਚਾਰਨ sor [es]
 • bajar ਉਚਾਰਨ bajar [es]
 • Kolan ਉਚਾਰਨ Kolan [hr]
 • Yek ਉਚਾਰਨ Yek [tr]
 • Çar ਉਚਾਰਨ Çar [tr]
 • Yazdeh ਉਚਾਰਨ Yazdeh [ku]
 • behr ਉਚਾਰਨ behr [de]
 • çem ਉਚਾਰਨ çem [ku]
 • xezal ਉਚਾਰਨ xezal [ku]
 • deh ਉਚਾਰਨ deh [ind]
 • Heşt ਉਚਾਰਨ Heşt [zza]
 • neh ਉਚਾਰਨ neh [tlh]
 • maf ਉਚਾਰਨ maf [nl]
 • lez ਉਚਾਰਨ lez [fr]
 • gund ਉਚਾਰਨ gund [kmr]
 • Zinar ਉਚਾਰਨ Zinar [tt]
 • dibistan ਉਚਾਰਨ dibistan [kmr]
 • Şeş ਉਚਾਰਨ Şeş [zza]
 • Xweda ਉਚਾਰਨ Xweda [ku]
 • poz ਉਚਾਰਨ poz [kmr]
 • kep ਉਚਾਰਨ kep [tr]
 • malbat ਉਚਾਰਨ malbat [kmr]
 • rojhilat ਉਚਾਰਨ rojhilat [ku]
 • deşt ਉਚਾਰਨ deşt [ku]
 • dirok ਉਚਾਰਨ dirok [ku]
 • qedexe ਉਚਾਰਨ qedexe [kmr]
 • Mizgeft ਉਚਾਰਨ Mizgeft [kmr]
 • govend ਉਚਾਰਨ govend [ku]
 • beroj ਉਚਾਰਨ beroj [eo]
 • Hividar ਉਚਾਰਨ Hividar [ku]
 • çaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ çaw [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hewi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hewi [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hewler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hewler [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • çiya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ çiya [ku | crh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dahwet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dahwet [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • penç ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penç [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mehfi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mehfi [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Elbak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Elbak [ku] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ