ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

religija /istorija: Dievas/dievybė/dvasia m.

religija /istorija: Dievas/dievybė/dvasia m. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ