ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hola ਉਚਾਰਨ
  hola [es]
 • banana ਉਚਾਰਨ
  banana [en]
 • Australia ਉਚਾਰਨ
  Australia [en]
 • mentor ਉਚਾਰਨ
  mentor [en]
 • salut ਉਚਾਰਨ
  salut [fr]
 • dach ਉਚਾਰਨ
  dach [de]
 • Anna ਉਚਾਰਨ
  Anna [en]
 • Chile ਉਚਾਰਨ
  Chile [es]
 • pasta ਉਚਾਰਨ
  pasta [en]
 • chrząszcz ਉਚਾਰਨ
  chrząszcz [pl]
 • Wrocław ਉਚਾਰਨ
  Wrocław [pl]
 • Chopin ਉਚਾਰਨ
  Chopin [pl]
 • Kraków ਉਚਾਰਨ
  Kraków [pl]
 • hotel ਉਚਾਰਨ
  hotel [en]
 • hamburger ਉਚਾਰਨ
  hamburger [en]
 • Hyundai ਉਚਾਰਨ
  Hyundai [ko]
 • beta ਉਚਾਰਨ
  beta [en]
 • Adidas ਉਚਾਰਨ
  Adidas [de]
 • idiota ਉਚਾਰਨ
  idiota [pt]
 • cześć ਉਚਾਰਨ
  cześć [pl]
 • ocean ਉਚਾਰਨ
  ocean [en]
 • potęga ਉਚਾਰਨ
  potęga [pl]
 • problem ਉਚਾਰਨ
  problem [en]
 • 13 ਉਚਾਰਨ
  13 [ru]
 • police ਉਚਾਰਨ
  police [en]
 • toast ਉਚਾਰਨ
  toast [en]
 • pan ਉਚਾਰਨ
  pan [en]
 • Helena ਉਚਾਰਨ
  Helena [en]
 • Łódź ਉਚਾਰਨ
  Łódź [pl]
 • historia ਉਚਾਰਨ
  historia [es]
 • Warszawa ਉਚਾਰਨ
  Warszawa [pl]
 • babcia ਉਚਾਰਨ
  babcia [pl]
 • Paula ਉਚਾਰਨ
  Paula [es]
 • profesor ਉਚਾਰਨ
  profesor [es]
 • pilot ਉਚਾਰਨ
  pilot [en]
 • liquid ਉਚਾਰਨ
  liquid [en]
 • miłość ਉਚਾਰਨ
  miłość [pl]
 • ser ਉਚਾਰਨ
  ser [es]
 • plan ਉਚਾਰਨ
  plan [en]
 • honor ਉਚਾਰਨ
  honor [en]
 • bug ਉਚਾਰਨ
  bug [en]
 • Ela ਉਚਾਰਨ
  Ela [pt]
 • Gibraltar ਉਚਾਰਨ
  Gibraltar [en]
 • metal ਉਚਾਰਨ
  metal [en]
 • pole ਉਚਾਰਨ
  pole [en]
 • zoo ਉਚਾਰਨ
  zoo [en]
 • taxi ਉਚਾਰਨ
  taxi [de]
 • Przemysław ਉਚਾਰਨ
  Przemysław [pl]
 • 12 ਉਚਾਰਨ
  12 [hy]
 • plaster ਉਚਾਰਨ
  plaster [en]
 • 4 ਉਚਾਰਨ
  4 [en]
 • chuj ਉਚਾਰਨ
  chuj [pl]
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ
  Jupiter [en]
 • Polska ਉਚਾਰਨ
  Polska [pl]
 • Przemyśl ਉਚਾਰਨ
  Przemyśl [pl]
 • reporter ਉਚਾਰਨ
  reporter [en]
 • baba ਉਚਾਰਨ
  baba [tr]
 • autobus ਉਚਾਰਨ
  autobus [it]
 • Dobranoc ਉਚਾਰਨ
  Dobranoc [pl]
 • piątek ਉਚਾਰਨ
  piątek [pl]
 • Oświęcim ਉਚਾਰਨ
  Oświęcim [pl]
 • weekend ਉਚਾਰਨ
  weekend [en]
 • 6 ਉਚਾਰਨ
  6 [yue]
 • absurd ਉਚਾਰਨ
  absurd [en]
 • Teresa ਉਚਾਰਨ
  Teresa [en]
 • par ਉਚਾਰਨ
  par [fr]
 • eunuch ਉਚਾਰਨ
  eunuch [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ
  dom [pl]
 • jar ਉਚਾਰਨ
  jar [en]
 • lit ਉਚਾਰਨ
  lit [fr]
 • Eliza ਉਚਾਰਨ
  Eliza [eu]
 • kochanie ਉਚਾਰਨ
  kochanie [pl]
 • Krzysztof ਉਚਾਰਨ
  Krzysztof [pl]
 • Ferrari ਉਚਾਰਨ
  Ferrari [it]
 • drew ਉਚਾਰਨ
  drew [en]
 • autor ਉਚਾਰਨ
  autor [de]
 • Maciej ਉਚਾਰਨ
  Maciej [pl]
 • protestant ਉਚਾਰਨ
  protestant [en]
 • trap ਉਚਾਰਨ
  trap [en]
 • koniec ਉਚਾਰਨ
  koniec [pl]
 • Tanzania ਉਚਾਰਨ
  Tanzania [en]
 • Peru ਉਚਾਰਨ
  Peru [en]
 • złoty ਉਚਾਰਨ
  złoty [pl]
 • Wojciech ਉਚਾਰਨ
  Wojciech [pl]
 • Marina ਉਚਾਰਨ
  Marina [es]
 • wigilia ਉਚਾਰਨ
  wigilia [pl]
 • monument ਉਚਾਰਨ
  monument [en]
 • Karl ਉਚਾਰਨ
  Karl [en]
 • mgła ਉਚਾਰਨ
  mgła [pl]
 • bark ਉਚਾਰਨ
  bark [en]
 • dwadzieścia ਉਚਾਰਨ
  dwadzieścia [pl]
 • Błażej ਉਚਾਰਨ
  Błażej [pl]
 • humor ਉਚਾਰਨ
  humor [en]
 • literatura ਉਚਾਰਨ
  literatura [es]
 • gówno ਉਚਾਰਨ
  gówno [pl]
 • Stefan ਉਚਾਰਨ
  Stefan [de]
 • Ida ਉਚਾਰਨ
  Ida [no]
 • trend ਉਚਾਰਨ
  trend [en]
 • Bartłomiej ਉਚਾਰਨ
  Bartłomiej [pl]
 • pies ਉਚਾਰਨ
  pies [pl]