ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • balsa ਉਚਾਰਨ balsa [en]
 • czas ਉਚਾਰਨ czas [pl]
 • mintaj ਉਚਾਰਨ mintaj [pl]
 • brzoza ਉਚਾਰਨ brzoza [pl]
 • cenzor ਉਚਾਰਨ cenzor [hu]
 • audytorium ਉਚਾਰਨ audytorium [pl]
 • wujek ਉਚਾਰਨ wujek [pl]
 • passa ਉਚਾਰਨ passa [pt]
 • Kirgistan ਉਚਾਰਨ Kirgistan [de]
 • drab ਉਚਾਰਨ drab [en]
 • Ruta ਉਚਾਰਨ Ruta [es]
 • kleptoman ਉਚਾਰਨ kleptoman [pl]
 • bankomat ਉਚਾਰਨ bankomat [sk]
 • Aleksandra ਉਚਾਰਨ Aleksandra [pl]
 • reforma ਉਚਾਰਨ reforma [es]
 • agnostycyzm ਉਚਾਰਨ agnostycyzm [pl]
 • wiadomości ਉਚਾਰਨ wiadomości [pl]
 • znak ਉਚਾਰਨ znak [cs]
 • mężczyzną ਉਚਾਰਨ mężczyzną [pl]
 • bandura ਉਚਾਰਨ bandura [fr]
 • folklor ਉਚਾਰਨ folklor [az]
 • imperator ਉਚਾਰਨ imperator [la]
 • abonament ਉਚਾਰਨ abonament [ca]
 • puk ਉਚਾਰਨ puk [cs]
 • aureola ਉਚਾਰਨ aureola [pt]
 • Dziedzic ਉਚਾਰਨ Dziedzic [pl]
 • poliglota ਉਚਾਰਨ poliglota [pt]
 • makowiec ਉਚਾਰਨ makowiec [pl]
 • lokomotywa ਉਚਾਰਨ lokomotywa [pl]
 • Leopold ਉਚਾਰਨ Leopold [de]
 • łuna ਉਚਾਰਨ łuna [vec]
 • rewelacja ਉਚਾਰਨ rewelacja [pl]
 • teówka ਉਚਾਰਨ teówka [pl]
 • diafragma ਉਚਾਰਨ diafragma [ca]
 • mam ਉਚਾਰਨ mam [cy]
 • tłumacz ਉਚਾਰਨ tłumacz [pl]
 • jubilant ਉਚਾਰਨ jubilant [en]
 • Branka ਉਚਾਰਨ Branka [hr]
 • apertura ਉਚਾਰਨ apertura [es]
 • numer ਉਚਾਰਨ numer [pl]
 • Kock ਉਚਾਰਨ Kock [sv]
 • fotel ਉਚਾਰਨ fotel [pl]
 • manko ਉਚਾਰਨ manko [cs]
 • Dzięcielin ਉਚਾਰਨ Dzięcielin [pl]
 • mikrokosmos ਉਚਾਰਨ mikrokosmos [de]
 • pieniactwo ਉਚਾਰਨ pieniactwo [pl]
 • nadgarstek ਉਚਾਰਨ nadgarstek [pl]
 • poligamia ਉਚਾਰਨ poligamia [pt]
 • noc ਉਚਾਰਨ noc [cs]
 • kupka ਉਚਾਰਨ kupka [pl]
 • harap ਉਚਾਰਨ harap [ms]
 • faceta ਉਚਾਰਨ faceta [pt]
 • ratusz ਉਚਾਰਨ ratusz [pl]
 • naturalista ਉਚਾਰਨ naturalista [es]
 • tuz ਉਚਾਰਨ tuz [tr]
 • kadmium ਉਚਾਰਨ kadmium [de]
 • perfidia ਉਚਾਰਨ perfidia [es]
 • pasierb ਉਚਾਰਨ pasierb [pl]
 • bambus ਉਚਾਰਨ bambus [de]
 • trzpiot ਉਚਾਰਨ trzpiot [pl]
 • lantan ਉਚਾਰਨ lantan [pl]
 • koza ਉਚਾਰਨ koza [cs]
 • Marciniak ਉਚਾਰਨ Marciniak [pl]
 • katedra ਉਚਾਰਨ katedra [pl]
 • jajko ਉਚਾਰਨ jajko [pl]
 • złośliwiec ਉਚਾਰਨ złośliwiec [pl]
 • chusteczka ਉਚਾਰਨ chusteczka [pl]
 • barachło ਉਚਾਰਨ barachło [pl]
 • fenomen ਉਚਾਰਨ fenomen [pl]
 • luty ਉਚਾਰਨ luty [pl]
 • Produkt ਉਚਾਰਨ Produkt [de]
 • patologia ਉਚਾਰਨ patologia [pt]
 • luneta ਉਚਾਰਨ luneta [es]
 • kozy ਉਚਾਰਨ kozy [cs]
 • Kanonier ਉਚਾਰਨ Kanonier [de]
 • majster ਉਚਾਰਨ majster [pl]
 • włączanie ਉਚਾਰਨ włączanie [pl]
 • tympan ਉਚਾਰਨ tympan [fr]
 • ujednolicanie ਉਚਾਰਨ ujednolicanie [pl]
 • Ostróda ਉਚਾਰਨ Ostróda [pl]
 • łechtaczka ਉਚਾਰਨ łechtaczka [pl]
 • pediatria ਉਚਾਰਨ pediatria [it]
 • trzydzieści ਉਚਾਰਨ trzydzieści [pl]
 • czołg ਉਚਾਰਨ czołg [pl]
 • ekspedient ਉਚਾਰਨ ekspedient [pl]
 • nieforemność ਉਚਾਰਨ nieforemność [pl]
 • mamut ਉਚਾਰਨ mamut [es]
 • zażenowanie ਉਚਾਰਨ zażenowanie [pl]
 • agronom ਉਚਾਰਨ agronom [de]
 • nasadka ਉਚਾਰਨ nasadka [pl]
 • Kraj ਉਚਾਰਨ Kraj [hr]
 • heroina ਉਚਾਰਨ heroina [pl]
 • rzeźnik ਉਚਾਰਨ rzeźnik [pl]
 • cel ਉਚਾਰਨ cel [ca]
 • folio ਉਚਾਰਨ folio [en]
 • fiasko ਉਚਾਰਨ fiasko [eo]
 • Zamość ਉਚਾਰਨ Zamość [pl]
 • przystanek ਉਚਾਰਨ przystanek [pl]
 • nauczyciel ਉਚਾਰਨ nauczyciel [pl]
 • próchnica ਉਚਾਰਨ próchnica [pl]