ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys

sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ