ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sąvoka /frazė: darbas /buities darbai

sąvoka /frazė: darbas /buities darbai ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ