ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės

sąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ