ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sąvoka /frazė: sveikata /higiena

sąvoka /frazė: sveikata /higiena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ