ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

saluyot

saluyot ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • langa ਉਚਾਰਨ langa [eu]
 • saluyot ਉਚਾਰਨ saluyot [ilo]
 • bagi ਉਚਾਰਨ bagi [ind]
 • nasayaat ਉਚਾਰਨ nasayaat [ilo]
 • ngalngalen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngalngalen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • wenno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wenno [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tilmonen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tilmonen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sul-oyen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sul-oyen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sidaen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sidaen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sidaem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sidaem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • siasino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siasino [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sansanen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sansanen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • il-iliwen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ il-iliwen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • salun-at ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salun-at [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pumusaksak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pumusaksak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kayattay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kayattay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nateng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nateng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • atipaen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atipaen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nanumo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nanumo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagalis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagalis [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nabaknang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nabaknang [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Makaited ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Makaited [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • makabiag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makabiag [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Magustuan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Magustuan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • intay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ intay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ