ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sants o santes

sants o santes ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • David ਉਚਾਰਨ
  David [en]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ
  Aaron [en]
 • Adam ਉਚਾਰਨ
  Adam [en]
 • Sara ਉਚਾਰਨ
  Sara [tt]
 • Diana ਉਚਾਰਨ
  Diana [en]
 • Samuel ਉਚਾਰਨ
  Samuel [es]
 • mar ਉਚਾਰਨ
  mar [es]
 • Joan ਉਚਾਰਨ
  Joan [en]
 • Rafael ਉਚਾਰਨ
  Rafael [pt]
 • Santiago ਉਚਾਰਨ
  Santiago [en]
 • juli ਉਚਾਰਨ
  juli [de]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ
  Jordi [ca]
 • Jaume ਉਚਾਰਨ
  Jaume [ca]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ
  Alexandre [fr]
 • aber ਉਚਾਰਨ
  aber [de]
 • Jesús ਉਚਾਰਨ
  Jesús [es]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ
  Alfred [en]
 • Mariana ਉਚਾਰਨ
  Mariana [pt]
 • Marina ਉਚਾਰਨ
  Marina [es]
 • Roger ਉਚਾਰਨ
  Roger [en]
 • Abel ਉਚਾਰਨ
  Abel [en]
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ
  Joaquim [ca]
 • Albert ਉਚਾਰਨ
  Albert [fr]
 • Pau ਉਚਾਰਨ
  Pau [pt]
 • Artur ਉਚਾਰਨ
  Artur [sv]
 • Emmanuel ਉਚਾਰਨ
  Emmanuel [fr]
 • Marc ਉਚਾਰਨ
  Marc [da]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ
  Júlia [ca]
 • Ernest ਉਚਾਰਨ
  Ernest [en]
 • januari ਉਚਾਰਨ
  januari [sv]
 • Adolf ਉਚਾਰਨ
  Adolf [de]
 • Josep ਉਚਾਰਨ
  Josep [ind]
 • Clement ਉਚਾਰਨ
  Clement [en]
 • Joana ਉਚਾਰਨ
  Joana [pt]
 • Lluc ਉਚਾਰਨ
  Lluc [ca]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ
  Francesc [ca]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ
  Miquel [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ
  Oriol [ca]
 • Víctor ਉਚਾਰਨ
  Víctor [es]
 • Sabina ਉਚਾਰਨ
  Sabina [it]
 • Sanna ਉਚਾਰਨ
  Sanna [la]
 • benet ਉਚਾਰਨ
  benet [ca]
 • esteve ਉਚਾਰਨ
  esteve [pt]
 • damas ਉਚਾਰਨ
  damas [fr]
 • Eduard ਉਚਾਰਨ
  Eduard [de]
 • Jutta ਉਚਾਰਨ
  Jutta [de]
 • Jacinta ਉਚਾਰਨ
  Jacinta [es]
 • dat ਉਚਾਰਨ
  dat [la]
 • pere ਉਚਾਰਨ
  pere [ku]
 • Ramon ਉਚਾਰਨ
  Ramon [ca]
 • Dagobert ਉਚਾਰਨ
  Dagobert [de]
 • Manfred ਉਚਾਰਨ
  Manfred [de]
 • Justina ਉਚਾਰਨ
  Justina [pt]
 • Judit ਉਚਾਰਨ
  Judit [sv]
 • Carles ਉਚਾਰਨ
  Carles [ca]
 • Duna ਉਚਾਰਨ
  Duna [hu]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ
  Josefina [ca]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ
  Antoni [ca]
 • margarida ਉਚਾਰਨ
  margarida [pt]
 • Salomé ਉਚਾਰਨ
  Salomé [ca]
 • Gaspar ਉਚਾਰਨ
  Gaspar [es]
 • Sergi ਉਚਾਰਨ
  Sergi [ca]
 • sandali ਉਚਾਰਨ
  sandali [tl]
 • Llorenç ਉਚਾਰਨ
  Llorenç [ca]
 • Guillem ਉਚਾਰਨ
  Guillem [ca]
 • Lluís ਉਚਾਰਨ
  Lluís [ca]
 • fidel ਉਚਾਰਨ
  fidel [ca]
 • Juvenal ਉਚਾਰਨ
  Juvenal [pt]
 • Urs ਉਚਾਰਨ
  Urs [ro]
 • Dorotea ਉਚਾਰਨ
  Dorotea [hr]
 • digna ਉਚਾਰਨ
  digna [pt]
 • Adalbert ਉਚਾਰਨ
  Adalbert [de]
 • Magne ਉਚਾਰਨ
  Magne [ca]
 • Doda ਉਚਾਰਨ
  Doda [hi]
 • Arnau ਉਚਾਰਨ
  Arnau [ca]
 • Diomedes ਉਚਾਰਨ
  Diomedes [en]
 • Baltasar ਉਚਾਰਨ
  Baltasar [es]
 • Delfina ਉਚਾਰਨ
  Delfina [pt]
 • Àgape ਉਚਾਰਨ
  Àgape [ca]
 • roj ਉਚਾਰਨ
  roj [zza]
 • sabel ਉਚਾਰਨ
  sabel [eu]
 • deri ਉਚਾਰਨ
  deri [tr]
 • Ulrica ਉਚਾਰਨ
  Ulrica [sv]
 • Vicenç ਉਚਾਰਨ
  Vicenç [ca]
 • Andreu ਉਚਾਰਨ
  Andreu [ca]
 • Àbac ਉਚਾਰਨ
  Àbac [ca]
 • Maria Teresa ਉਚਾਰਨ
  Maria Teresa [ca]
 • romà ਉਚਾਰਨ
  romà [ca]
 • dion ਉਚਾਰਨ
  dion [eu]
 • Bernat ਉਚਾਰਨ
  Bernat [ca]
 • Sagar ਉਚਾਰਨ
  Sagar [eu]
 • Berenguer ਉਚਾਰਨ
  Berenguer [ca]
 • Cosme ਉਚਾਰਨ
  Cosme [pt]
 • Josafat ਉਚਾਰਨ
  Josafat [pt]
 • Maria Rosa ਉਚਾਰਨ
  Maria Rosa [ca]
 • dió ਉਚਾਰਨ
  dió [hu]
 • Eudald ਉਚਾਰਨ
  Eudald [ca]
 • manel ਉਚਾਰਨ
  manel [af]
 • Jofre ਉਚਾਰਨ
  Jofre [ca]
 • Dimas ਉਚਾਰਨ
  Dimas [es]