ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sants o santes

sants o santes ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Sagar ਉਚਾਰਨ Sagar [eu]
 • Adelaida ਉਚਾਰਨ Adelaida [ca]
 • Nicolau ਉਚਾਰਨ Nicolau [pt]
 • Josafat ਉਚਾਰਨ Josafat [pt]
 • manel ਉਚਾਰਨ manel [af]
 • Lluís ਉਚਾਰਨ Lluís [ca]
 • dion ਉਚਾਰਨ dion [eu]
 • Carles ਉਚਾਰਨ Carles [ca]
 • Úrsula ਉਚਾਰਨ Úrsula [es]
 • Claudi ਉਚਾਰਨ Claudi [ca]
 • Mardoqueu ਉਚਾਰਨ Mardoqueu [pt]
 • Tirs ਉਚਾਰਨ Tirs [ca]
 • Dimas ਉਚਾਰਨ Dimas [es]
 • Enric ਉਚਾਰਨ Enric [ca]
 • salutari ਉਚਾਰਨ salutari [la]
 • Jofre ਉਚਾਰਨ Jofre [ca]
 • Elies ਉਚਾਰਨ Elies [ca]
 • Julita ਉਚਾਰਨ Julita [sv]
 • Domènec ਉਚਾਰਨ Domènec [ca]
 • Drus ਉਚਾਰਨ Drus [ca]
 • Dalmau ਉਚਾਰਨ Dalmau [ca]
 • Andreu ਉਚਾਰਨ Andreu [ca]
 • dominador ਉਚਾਰਨ dominador [es]
 • sator ਉਚਾਰਨ sator [eu]
 • Berenguer ਉਚਾਰਨ Berenguer [ca]
 • Abelard ਉਚਾਰਨ Abelard [ca]
 • Ignasi ਉਚਾਰਨ Ignasi [ca]
 • afra ਉਚਾਰਨ afra [cs]
 • Jàson ਉਚਾਰਨ Jàson [ca]
 • Saragossa ਉਚਾਰਨ Saragossa [de]
 • Dunstan ਉਚਾਰਨ Dunstan [ca]
 • Sarra ਉਚਾਰਨ Sarra [ca]
 • Maurici ਉਚਾਰਨ Maurici [ca]
 • Bru ਉਚਾਰਨ Bru [ca]
 • Hipòlit ਉਚਾਰਨ Hipòlit [ca]
 • sabas ਉਚਾਰਨ sabas [et]
 • Abib ਉਚਾਰਨ Abib [ca]
 • Mateu ਉਚਾਰਨ Mateu [ca]
 • Junià ਉਚਾਰਨ Junià [ca]
 • Josies ਉਚਾਰਨ Josies [ca]
 • Adrió ਉਚਾਰਨ Adrió [ca]
 • Adelgundis ਉਚਾਰਨ Adelgundis [ca]
 • Macrí ਉਚਾਰਨ Macrí [ca]
 • Josepa ਉਚਾਰਨ Josepa [ca]
 • Jordà ਉਚਾਰਨ Jordà [ca]
 • Dalmaci ਉਚਾਰਨ Dalmaci [ca]
 • Domana ਉਚਾਰਨ Domana [ca]
 • Adelvina ਉਚਾਰਨ Adelvina [ca]
 • desideri ਉਚਾਰਨ desideri [it]
 • Juventí ਉਚਾਰਨ Juventí [ca]
 • Jerònim ਉਚਾਰਨ Jerònim [ca]
 • Manés ਉਚਾਰਨ Manés [ca]
 • adó ਉਚਾਰਨ adó [hu]
 • Davançat ਉਚਾਰਨ Davançat [ca]
 • Diocleci ਉਚਾਰਨ Diocleci [ca]
 • Jolenta ਉਚਾਰਨ Jolenta [ca]
 • Amalberta ਉਚਾਰਨ Amalberta [ca]
 • daimiel ਉਚਾਰਨ daimiel [es]
 • Àgapi ਉਚਾਰਨ Àgapi [ca]
 • Diòscor ਉਚਾਰਨ Diòscor [ca]
 • Marcel·lià ਉਚਾਰਨ Marcel·lià [ca]
 • Abrahamites ਉਚਾਰਨ Abrahamites [ca]
 • mamet ਉਚਾਰਨ mamet [ca]
 • Justi ਉਚਾਰਨ Justi [ca]
 • Agapit ਉਚਾਰਨ Agapit [ca]
 • Adulf ਉਚਾਰਨ Adulf [ca]
 • Dubrici ਉਚਾਰਨ Dubrici [ca]
 • Mànic ਉਚਾਰਨ Mànic [ca]
 • Bartomeu ਉਚਾਰਨ Bartomeu [ca]
 • Abdalong ਉਚਾਰਨ Abdalong [ca]
 • Acurci ਉਚਾਰਨ Acurci [ca]
 • Manahem ਉਚਾਰਨ Manahem [ca]
 • Adjutori ਉਚਾਰਨ Adjutori [ca]
 • Agaci ਉਚਾਰਨ Agaci [ca]
 • Ulric ਉਚਾਰਨ Ulric [ca]
 • Mammes ਉਚਾਰਨ Mammes [ca]
 • Aderit ਉਚਾਰਨ Aderit [ca]
 • Manea ਉਚਾਰਨ Manea [ca]
 • deícola ਉਚਾਰਨ deícola [pt]
 • Joan Jaume ਉਚਾਰਨ Joan Jaume [ca]
 • Dídac ਉਚਾਰਨ Dídac [ca]
 • Domici ਉਚਾਰਨ Domici [ca]
 • Mamolí ਉਚਾਰਨ Mamolí [ca]
 • Macària ਉਚਾਰਨ Macària [ca]
 • Josep Maria ਉਚਾਰਨ Josep Maria [ca]
 • Dimna ਉਚਾਰਨ Dimna [ca]
 • didí ਉਚਾਰਨ didí [ca]
 • abundància ਉਚਾਰਨ abundància [ca]
 • Doroteu ਉਚਾਰਨ Doroteu [ca]
 • Emili ਉਚਾਰਨ Emili [ca]
 • adjutor ਉਚਾਰਨ adjutor [pt]
 • Mansuet ਉਚਾਰਨ Mansuet [ca]
 • Macra ਉਚਾਰਨ Macra [it]
 • Maimbodi ਉਚਾਰਨ Maimbodi [ca]
 • Deogràcies ਉਚਾਰਨ Deogràcies [ca]
 • Donatil·la ਉਚਾਰਨ Donatil·la [ca]
 • Telm ਉਚਾਰਨ Telm [ca]
 • Adelí ਉਚਾਰਨ Adelí [ca]
 • Marcolí ਉਚਾਰਨ Marcolí [ca]
 • Abudemi ਉਚਾਰਨ Abudemi [ca]