ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sants o santes

sants o santes ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Utó ਉਚਾਰਨ Utó [ca]
 • Dionísia ਉਚਾਰਨ Dionísia [ca]
 • Donada ਉਚਾਰਨ Donada [ca]
 • Jacint Maria ਉਚਾਰਨ Jacint Maria [ca]
 • Salaberga ਉਚਾਰਨ Salaberga [ca]
 • Justuri ਉਚਾਰਨ Justuri [ca]
 • Adrià ਉਚਾਰਨ Adrià [ca]
 • Fèlix ਉਚਾਰਨ Fèlix [ca]
 • Aaró ਉਚਾਰਨ Aaró [ca]
 • Domitil·la ਉਚਾਰਨ Domitil·la [ca]
 • Agabi ਉਚਾਰਨ Agabi [ca]
 • Mamelta ਉਚਾਰਨ Mamelta [ca]
 • Agustí ਉਚਾਰਨ Agustí [ca]
 • Mallol ਉਚਾਰਨ Mallol [ca]
 • Diodor ਉਚਾਰਨ Diodor [ca]
 • Dafrosa ਉਚਾਰਨ Dafrosa [ca]
 • Joanari ਉਚਾਰਨ Joanari [ca]
 • Malaquies ਉਚਾਰਨ Malaquies [ca]
 • Dorimedont ਉਚਾਰਨ Dorimedont [ca]
 • Africà ਉਚਾਰਨ Africà [ca]
 • Mardoni ਉਚਾਰਨ Mardoni [ca]
 • Jonàs ਉਚਾਰਨ Jonàs [ca]
 • Acèpsimes ਉਚਾਰਨ Acèpsimes [ca]
 • Dositeu ਉਚਾਰਨ Dositeu [ca]
 • dasi ਉਚਾਰਨ dasi [sl]
 • Ug ਉਚਾਰਨ Ug [ca]
 • Adalric ਉਚਾਰਨ Adalric [ca]
 • Daví ਉਚਾਰਨ Daví [ca]
 • Acilí ਉਚਾਰਨ Acilí [ca]
 • Josbert ਉਚਾਰਨ Josbert [ca]
 • Manelic ਉਚਾਰਨ Manelic [ca]
 • Macedó ਉਚਾਰਨ Macedó [ca]
 • Úrbic ਉਚਾਰਨ Úrbic [ca]
 • Manetó ਉਚਾਰਨ Manetó [ca]
 • Ablebert ਉਚਾਰਨ Ablebert [ca]
 • Marcel·la ਉਚਾਰਨ Marcel·la [ca]
 • Saví ਉਚਾਰਨ Saví [ca]
 • Marmaduc ਉਚਾਰਨ Marmaduc [ca]
 • Joana Isabel ਉਚਾਰਨ Joana Isabel [ca]
 • Sabinià ਉਚਾਰਨ Sabinià [ca]
 • Dativa ਉਚਾਰਨ Dativa [ca]
 • Delfí ਉਚਾਰਨ Delfí [ca]
 • Juiana ਉਚਾਰਨ Juiana [ca]
 • Absaló ਉਚਾਰਨ Absaló [ca]
 • Joana Maria ਉਚਾਰਨ Joana Maria [ca]
 • Majenci ਉਚਾਰਨ Majenci [ca]
 • Aciscle ਉਚਾਰਨ Aciscle [ca]
 • juníper ਉਚਾਰਨ juníper [ca]
 • Urbici ਉਚਾਰਨ Urbici [ca]
 • Macedoni ਉਚਾਰਨ Macedoni [ca]
 • Sabaci ਉਚਾਰਨ Sabaci [ca]
 • Domicià ਉਚਾਰਨ Domicià [ca]
 • Sàtir ਉਚਾਰਨ Sàtir [ca]
 • Santí ਉਚਾਰਨ Santí [ca]
 • Adiló ਉਚਾਰਨ Adiló [ca]
 • Adaut ਉਚਾਰਨ Adaut [ca]
 • Judoc ਉਚਾਰਨ Judoc [ca]
 • Juvenci ਉਚਾਰਨ Juvenci [ca]
 • Joana Francesca ਉਚਾਰਨ Joana Francesca [ca]
 • Àgata ਉਚਾਰਨ Àgata [ca]
 • Majà ਉਚਾਰਨ Majà [ca]
 • Ermengol ਉਚਾਰਨ Ermengol [ca]
 • Dacià ਉਚਾਰਨ Dacià [ca]
 • Mamil ਉਚਾਰਨ Mamil [ca]
 • Judes ਉਚਾਰਨ Judes [ca]
 • Mapàlic ਉਚਾਰਨ Mapàlic [ca]
 • Paulí ਉਚਾਰਨ Paulí [ca]
 • Madrona ਉਚਾਰਨ Madrona [ca]
 • Díman ਉਚਾਰਨ Díman [ca]
 • Dèlia ਉਚਾਰਨ Dèlia [ca]
 • Savià ਉਚਾਰਨ Savià [ca]
 • Joan Enric ਉਚਾਰਨ Joan Enric [ca]
 • Domnina ਉਚਾਰਨ Domnina [ca]
 • Abibó ਉਚਾਰਨ Abibó [ca]
 • Decorós ਉਚਾਰਨ Decorós [ca]
 • Datiu ਉਚਾਰਨ Datiu [ca]
 • Mapril ਉਚਾਰਨ Mapril [ca]
 • Adalsinda ਉਚਾਰਨ Adalsinda [ca]
 • Dixier ਉਚਾਰਨ Dixier [ca]
 • Ustazanes ਉਚਾਰਨ Ustazanes [ca]
 • Urcisi ਉਚਾਰਨ Urcisi [ca]
 • Joan Maria ਉਚਾਰਨ Joan Maria [ca]