ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

serbian alphabet

serbian alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ђ ђ ਉਚਾਰਨ Ђ ђ [sr]
 • Љ љ ਉਚਾਰਨ Љ љ [sr]
 • Ћ ћ ਉਚਾਰਨ Ћ ћ [sr]
 • Ч ч ਉਚਾਰਨ Ч ч [sr]
 • Џ џ ਉਚਾਰਨ Џ џ [sr]
 • Б б ਉਚਾਰਨ Б б [sr]
 • Ж ж ਉਚਾਰਨ Ж ж [sr]
 • Ј ј ਉਚਾਰਨ Ј ј [sr]
 • П п ਉਚਾਰਨ П п [sr]
 • Ш ш ਉਚਾਰਨ Ш ш [sr]
 • З з ਉਚਾਰਨ З з [sr]
 • Л л ਉਚਾਰਨ Л л [sr]
 • У у ਉਚਾਰਨ У у [sr]
 • Њ њ ਉਚਾਰਨ Њ њ [sr]
 • К к ਉਚਾਰਨ К к [sr]
 • Ц ц ਉਚਾਰਨ Ц ц [sr]
 • A a ਉਚਾਰਨ A a [sr]
 • Т т ਉਚਾਰਨ Т т [sr]
 • Е е ਉਚਾਰਨ Е е [sr]
 • Р р ਉਚਾਰਨ Р р [sr]
 • М м ਉਚਾਰਨ М м [sr]
 • Н н ਉਚਾਰਨ Н н [sr]
 • В в ਉਚਾਰਨ В в [sr]
 • С с ਉਚਾਰਨ С с [sr]
 • Х х ਉਚਾਰਨ Х х [sr]
 • О о ਉਚਾਰਨ О о [sr]
 • И и ਉਚਾਰਨ И и [sr]
 • Д д ਉਚਾਰਨ Д д [sr]
 • Ф ф ਉਚਾਰਨ Ф ф [sr]
 • Г г ਉਚਾਰਨ Г г [sr]