ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Silent final consonant

Silent final consonant ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vingt ਉਚਾਰਨ vingt [fr]
 • long ਉਚਾਰਨ long [en]
 • blanc ਉਚਾਰਨ blanc [fr]
 • coup ਉਚਾਰਨ coup [en]
 • sang ਉਚਾਰਨ sang [fr]
 • camp ਉਚਾਰਨ camp [en]
 • beaucoup ਉਚਾਰਨ beaucoup [fr]
 • oeufs ਉਚਾਰਨ oeufs [fr]
 • nez ਉਚਾਰਨ nez [fr]
 • loup ਉਚਾਰਨ loup [fr]
 • trop ਉਚਾਰਨ trop [fr]
 • bungalow ਉਚਾਰਨ bungalow [en]
 • rang ਉਚਾਰਨ rang [en]
 • porc ਉਚਾਰਨ porc [fr]
 • doigt ਉਚਾਰਨ doigt [fr]
 • riz ਉਚਾਰਨ riz [fr]
 • Nicolas ਉਚਾਰਨ Nicolas [fr]
 • serf ਉਚਾਰਨ serf [en]
 • joug ਉਚਾਰਨ joug [fr]
 • estomac ਉਚਾਰਨ estomac [fr]
 • champ ਉਚਾਰਨ champ [en]
 • escroc ਉਚਾਰਨ escroc [fr]
 • Franc ਉਚਾਰਨ Franc [de]
 • tronc ਉਚਾਰਨ tronc [fr]
 • cerf ਉਚਾਰਨ cerf [fr]
 • caoutchouc ਉਚਾਰਨ caoutchouc [fr]
 • almanach ਉਚਾਰਨ almanach [fr]
 • hareng ਉਚਾਰਨ hareng [fr]
 • banc ਉਚਾਰਨ banc [fr]
 • flanc ਉਚਾਰਨ flanc [fr]
 • clerc ਉਚਾਰਨ clerc [fr]
 • clef ਉਚਾਰਨ clef [en]
 • Bourg ਉਚਾਰਨ Bourg [fr]
 • Poing ਉਚਾਰਨ Poing [fr]
 • étang ਉਚਾਰਨ étang [fr]
 • galop ਉਚਾਰਨ galop [lmo]
 • coing ਉਚਾਰਨ coing [fr]
 • un mot ਉਚਾਰਨ un mot [fr]
 • faubourg ਉਚਾਰਨ faubourg [fr]
 • croc ਉਚਾਰਨ croc [fr]
 • nerf ਉਚਾਰਨ nerf [fr]
 • bobsleigh ਉਚਾਰਨ bobsleigh [en]
 • shampoing ਉਚਾਰਨ shampoing [fr]
 • plomb ਉਚਾਰਨ plomb [fr]
 • drap ਉਚਾਰਨ drap [fr]
 • sirop ਉਚਾਰਨ sirop [fr]
 • tabac ਉਚਾਰਨ tabac [fr]
 • bœufs ਉਚਾਰਨ bœufs [fr]
 • cantaloup ਉਚਾਰਨ cantaloup [fr]
 • raz ਉਚਾਰਨ raz [pl]
 • Sparadrap ਉਚਾਰਨ Sparadrap [fr]
 • radoub ਉਚਾਰਨ radoub [fr]
 • harfang ਉਚਾਰਨ harfang [fr]
 • accroc ਉਚਾਰਨ accroc [fr]
 • surplomb ਉਚਾਰਨ surplomb [fr]