ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Skåne

Skåne ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • lua ਉਚਾਰਨ lua [pt]
 • Ente ਉਚਾਰਨ Ente [de]
 • Asa ਉਚਾਰਨ Asa [pt]
 • tetas ਉਚਾਰਨ tetas [es]
 • pela ਉਚਾਰਨ pela [es]
 • Ena ਉਚਾਰਨ Ena [hr]
 • pirra ਉਚਾਰਨ pirra [pt]
 • Vars ਉਚਾਰਨ Vars [sv]
 • vann ਉਚਾਰਨ vann [sv]
 • molla ਉਚਾਰਨ molla [it]
 • pantoffel ਉਚਾਰਨ pantoffel [de]
 • rista ਉਚਾਰਨ rista [sv]
 • pågablära ਉਚਾਰਨ pågablära [sv]
 • sulten ਉਚਾਰਨ sulten [da]
 • rullebör ਉਚਾਰਨ rullebör [sv]
 • Tomelilla ਉਚਾਰਨ Tomelilla [sv]
 • tolla ਉਚਾਰਨ tolla [is]
 • mög ਉਚਾਰਨ mög [vo]
 • prega ਉਚਾਰਨ prega [pt]
 • lide ਉਚਾਰਨ lide [da]
 • påg ਉਚਾਰਨ påg [sv]
 • i fjor ਉਚਾਰਨ i fjor [da]
 • alika ਉਚਾਰਨ alika [sw]
 • trö ਉਚਾਰਨ trö [sv]
 • mölla ਉਚਾਰਨ mölla [sv]
 • pantofflagröd ਉਚਾਰਨ pantofflagröd [sv]
 • tya ਉਚਾਰਨ tya [sv]
 • porting ਉਚਾਰਨ porting [en]
 • hänne ਉਚਾਰਨ hänne [sv]
 • fubbick ਉਚਾਰਨ fubbick [sv]
 • vindmölla ਉਚਾਰਨ vindmölla [sv]
 • fälleben ਉਚਾਰਨ fälleben [sv]
 • tönn ਉਚਾਰਨ tönn [is]
 • fitt ਉਚਾਰਨ fitt [hu]
 • Skivarp ਉਚਾਰਨ Skivarp [sv]
 • gräda ਉਚਾਰਨ gräda [sv]
 • hutta ਉਚਾਰਨ hutta [sv]
 • pinnaso ਉਚਾਰਨ pinnaso [sv]
 • gräddbulle ਉਚਾਰਨ gräddbulle [sv]
 • tös ਉਚਾਰਨ tös [sv]
 • lunn ਉਚਾਰਨ lunn [en]
 • glytt ਉਚਾਰਨ glytt [sv]
 • fittamad ਉਚਾਰਨ fittamad [sv]
 • bloa ਉਚਾਰਨ bloa [sv]
 • klydda ਉਚਾਰਨ klydda [sv]
 • klyddig ਉਚਾਰਨ klyddig [sv]
 • tosig ਉਚਾਰਨ tosig [sv]
 • pjätt ਉਚਾਰਨ pjätt [sv]
 • klyddigt ਉਚਾਰਨ klyddigt [sv]
 • rabba ਉਚਾਰਨ rabba [is]
 • hällörad ਉਚਾਰਨ hällörad [sv]
 • klydd ਉਚਾਰਨ klydd [sv]
 • kattfisk ਉਚਾਰਨ kattfisk [sv]
 • fyle ਉਚਾਰਨ fyle [sv]
 • skula ਉਚਾਰਨ skula [sv]
 • mögig ਉਚਾਰਨ mögig [sv]
 • Knast ਉਚਾਰਨ Knast [de]
 • HIA ਉਚਾਰਨ HIA [chr]
 • källing ਉਚਾਰਨ källing [sv]
 • Böss ਉਚਾਰਨ Böss [nds]
 • röga ਉਚਾਰਨ röga [sv]
 • hossa ਉਚਾਰਨ hossa [pl]
 • håsa ਉਚਾਰਨ håsa [sv]
 • spågastua ਉਚਾਰਨ spågastua [sv]
 • klydderöv ਉਚਾਰਨ klydderöv [sv]
 • knabba ਉਚਾਰਨ knabba [sv]
 • nälla ਉਚਾਰਨ nälla [sv]
 • blära ਉਚਾਰਨ blära [sv]
 • blannevann ਉਚਾਰਨ blannevann [sv]
 • Abbekås ਉਚਾਰਨ Abbekås [sv]
 • Vollsjö ਉਚਾਰਨ Vollsjö [sv]
 • fälad ਉਚਾਰਨ fälad [sv]
 • lomma ਉਚਾਰਨ lomma [sv]
 • fjor ਉਚਾਰਨ fjor [sv]
 • Skånepåg ਉਚਾਰਨ Skånepåg [sv]
 • rabbemos ਉਚਾਰਨ rabbemos [sv]
 • smörmad ਉਚਾਰਨ smörmad [sv]
 • hialös ਉਚਾਰਨ hialös [sv]
 • Lase ਉਚਾਰਨ Lase [it]
 • tocka ਉਚਾਰਨ tocka [sv]
 • nällad ਉਚਾਰਨ nällad [sv]
 • kasebana ਉਚਾਰਨ kasebana [sv]
 • ettrig ਉਚਾਰਨ ettrig [sv]
 • pantolla ਉਚਾਰਨ pantolla [sv]
 • förtröden ਉਚਾਰਨ förtröden [sv]
 • pjod ਉਚਾਰਨ pjod [sv]
 • rälig ਉਚਾਰਨ rälig [sv]
 • Ravlunda ਉਚਾਰਨ Ravlunda [sv]
 • Laxbro ਉਚਾਰਨ Laxbro [sv]
 • Trollenäs ਉਚਾਰਨ Trollenäs [sv]
 • Klåveröd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Klåveröd [sv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ