ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • carro ਉਚਾਰਨ carro [es]
  • est ਉਚਾਰਨ est [fr]
  • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
  • menu ਉਚਾਰਨ menu [en]
  • libro ਉਚਾਰਨ libro [es]
  • gente ਉਚਾਰਨ gente [pt]
  • luna ਉਚਾਰਨ luna [es]
  • padre ਉਚਾਰਨ padre [es]
  • madre ਉਚਾਰਨ madre [es]
  • cielo ਉਚਾਰਨ cielo [it]
  • maestro ਉਚਾਰਨ maestro [es]
  • buongiorno ਉਚਾਰਨ buongiorno [it]
  • primavera ਉਚਾਰਨ primavera [es]
  • guerra ਉਚਾਰਨ guerra [it]
  • para ਉਚਾਰਨ para [pt]
  • nerd ਉਚਾਰਨ nerd [en]
  • pan ਉਚਾਰਨ pan [en]
  • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
  • test ਉਚਾਰਨ test [en]
  • moda ਉਚਾਰਨ moda [es]
  • camisa ਉਚਾਰਨ camisa [es]
  • gallina ਉਚਾਰਨ gallina [es]
  • vida ਉਚਾਰਨ vida [es]
  • mole ਉਚਾਰਨ mole [en]
  • carne ਉਚਾਰਨ carne [es]
  • branco ਉਚਾਰਨ branco [pt]
  • carta ਉਚਾਰਨ carta [it]
  • edificio ਉਚਾਰਨ edificio [es]
  • terremoto ਉਚਾਰਨ terremoto [it]
  • cane ਉਚਾਰਨ cane [it]
  • automobile ਉਚਾਰਨ automobile [en]
  • negro ਉਚਾਰਨ negro [es]
  • aprile ਉਚਾਰਨ aprile [it]
  • gas ਉਚਾਰਨ gas [en]
  • volume ਉਚਾਰਨ volume [en]
  • aeroporto ਉਚਾਰਨ aeroporto [it]
  • fresco ਉਚਾਰਨ fresco [it]
  • universo ਉਚਾਰਨ universo [eo]
  • morte ਉਚਾਰਨ morte [pt]
  • psicologia ਉਚਾਰਨ psicologia [it]
  • missile ਉਚਾਰਨ missile [en]
  • alto ਉਚਾਰਨ alto [es]
  • casino ਉਚਾਰਨ casino [pt]
  • nirvana ਉਚਾਰਨ nirvana [en]
  • centro ਉਚਾਰਨ centro [it]
  • stracciatella ਉਚਾਰਨ stracciatella [it]
  • fantasma ਉਚਾਰਨ fantasma [es]
  • Porto ਉਚਾਰਨ Porto [pt]
  • figlio ਉਚਾਰਨ figlio [it]
  • memoria ਉਚਾਰਨ memoria [es]
  • cerebro ਉਚਾਰਨ cerebro [es]
  • medicina ਉਚਾਰਨ medicina [es]
  • regalo ਉਚਾਰਨ regalo [es]
  • laboratorio ਉਚਾਰਨ laboratorio [es]
  • costume ਉਚਾਰਨ costume [en]
  • Arte ਉਚਾਰਨ Arte [es]
  • vaso ਉਚਾਰਨ vaso [es]
  • alone ਉਚਾਰਨ alone [en]
  • avocado ਉਚਾਰਨ avocado [en]
  • ano ਉਚਾਰਨ ano [it]
  • flamenco ਉਚਾਰਨ flamenco [hu]
  • samurai ਉਚਾਰਨ samurai [fi]
  • sole ਉਚਾਰਨ sole [en]
  • amore ਉਚਾਰਨ amore [it]
  • pronto ਉਚਾਰਨ pronto [pt]
  • abate ਉਚਾਰਨ abate [en]
  • banco ਉਚਾਰਨ banco [es]
  • spot ਉਚਾਰਨ spot [en]
  • sete ਉਚਾਰਨ sete [pt]
  • americano ਉਚਾਰਨ americano [it]
  • pene ਉਚਾਰਨ pene [es]
  • Depression ਉਚਾਰਨ Depression [en]
  • birra ਉਚਾਰਨ birra [it]
  • meteorite ਉਚਾਰਨ meteorite [it]
  • calendario ਉਚਾਰਨ calendario [es]
  • alibi ਉਚਾਰਨ alibi [en]
  • principio ਉਚਾਰਨ principio [es]
  • gerente ਉਚਾਰਨ gerente [es]
  • agenda ਉਚਾਰਨ agenda [en]
  • falda ਉਚਾਰਨ falda [es]
  • festa ਉਚਾਰਨ festa [it]
  • slang ਉਚਾਰਨ slang [en]
  • 'ndrangheta ਉਚਾਰਨ 'ndrangheta [it]
  • Melissa ਉਚਾਰਨ Melissa [en]
  • neuralgia ਉਚਾਰਨ neuralgia [en]
  • Chiara ਉਚਾਰਨ Chiara [de]
  • influenza ਉਚਾਰਨ influenza [en]
  • rosso ਉਚਾਰਨ rosso [it]
  • dente ਉਚਾਰਨ dente [pt]
  • gusto ਉਚਾਰਨ gusto [it]
  • equilibrio ਉਚਾਰਨ equilibrio [es]
  • nord ਉਚਾਰਨ nord [fr]
  • categoria ਉਚਾਰਨ categoria [pt]
  • dilemma ਉਚਾਰਨ dilemma [en]
  • testa ਉਚਾਰਨ testa [it]
  • magia ਉਚਾਰਨ magia [es]
  • serpente ਉਚਾਰਨ serpente [it]
  • extraterrestre ਉਚਾਰਨ extraterrestre [es]
  • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
  • vivo ਉਚਾਰਨ vivo [es]