ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • tauro ਉਚਾਰਨ tauro [es]
 • fracasso ਉਚਾਰਨ fracasso [it]
 • unisono ਉਚਾਰਨ unisono [it]
 • fuoco ਉਚਾਰਨ fuoco [it]
 • presa ਉਚਾਰਨ presa [pt]
 • chiave ਉਚਾਰਨ chiave [it]
 • Pest ਉਚਾਰਨ Pest [en]
 • nascimento ਉਚਾਰਨ nascimento [pt]
 • cavatappi ਉਚਾਰਨ cavatappi [it]
 • pioggia ਉਚਾਰਨ pioggia [it]
 • bontà ਉਚਾਰਨ bontà [it]
 • plancton ਉਚਾਰਨ plancton [es]
 • giostra ਉਚਾਰਨ giostra [it]
 • ortografia ਉਚਾਰਨ ortografia [pt]
 • bagno ਉਚਾਰਨ bagno [it]
 • resto ਉਚਾਰਨ resto [es]
 • Velo ਉਚਾਰਨ Velo [gsw]
 • garbo ਉਚਾਰਨ garbo [pt]
 • seno ਉਚਾਰਨ seno [es]
 • cala ਉਚਾਰਨ cala [es]
 • marca ਉਚਾਰਨ marca [ia]
 • afasia ਉਚਾਰਨ afasia [es]
 • correo ਉਚਾਰਨ correo [es]
 • paura ਉਚਾਰਨ paura [it]
 • braccio ਉਚਾਰਨ braccio [it]
 • utensile ਉਚਾਰਨ utensile [it]
 • grosso ਉਚਾਰਨ grosso [pt]
 • impresario ਉਚਾਰਨ impresario [en]
 • lata ਉਚਾਰਨ lata [es]
 • cavaliere ਉਚਾਰਨ cavaliere [it]
 • professore ਉਚਾਰਨ professore [it]
 • telescopio ਉਚਾਰਨ telescopio [es]
 • velocità ਉਚਾਰਨ velocità [it]
 • canto ਉਚਾਰਨ canto [es]
 • individuo ਉਚਾਰਨ individuo [es]
 • razzo ਉਚਾਰਨ razzo [it]
 • caldo ਉਚਾਰਨ caldo [it]
 • Pulcinella ਉਚਾਰਨ Pulcinella [it]
 • metonimia ਉਚਾਰਨ metonimia [it]
 • discoteca ਉਚਾਰਨ discoteca [pt]
 • giornale ਉਚਾਰਨ giornale [it]
 • consenso ਉਚਾਰਨ consenso [it]
 • artificialmente ਉਚਾਰਨ artificialmente [pt]
 • braga ਉਚਾਰਨ braga [pt]
 • antracite ਉਚਾਰਨ antracite [it]
 • cameriere ਉਚਾਰਨ cameriere [it]
 • cyberbullismo ਉਚਾਰਨ cyberbullismo [it]
 • divertimento ਉਚਾਰਨ divertimento [ia]
 • Caio ਉਚਾਰਨ Caio [pt]
 • fibra ਉਚਾਰਨ fibra [es]
 • recipiente ਉਚਾਰਨ recipiente [es]
 • fiume ਉਚਾਰਨ fiume [it]
 • linea ਉਚਾਰਨ linea [it]
 • Colonna ਉਚਾਰਨ Colonna [it]
 • ansa ਉਚਾਰਨ ansa [fi]
 • pistola ਉਚਾਰਨ pistola [es]
 • bistecca ਉਚਾਰਨ bistecca [it]
 • Telenovela ਉਚਾਰਨ Telenovela [es]
 • boia ਉਚਾਰਨ boia [it]
 • Baule ਉਚਾਰਨ Baule [it]
 • negozio ਉਚਾਰਨ negozio [it]
 • gelo ਉਚਾਰਨ gelo [it]
 • pontile ਉਚਾਰਨ pontile [it]
 • tamarindo ਉਚਾਰਨ tamarindo [pt]
 • indulto ਉਚਾਰਨ indulto [es]
 • curva ਉਚਾਰਨ curva [it]
 • linfa ਉਚਾਰਨ linfa [pt]
 • multiculturalità ਉਚਾਰਨ multiculturalità [it]
 • basso ਉਚਾਰਨ basso [it]
 • periferia ਉਚਾਰਨ periferia [pt]
 • mimetismo ਉਚਾਰਨ mimetismo [es]
 • matita ਉਚਾਰਨ matita [it]
 • chiocciola ਉਚਾਰਨ chiocciola [it]
 • Taiga ਉਚਾਰਨ Taiga [en]
 • tagliaunghie ਉਚਾਰਨ tagliaunghie [it]
 • Narciso ਉਚਾਰਨ Narciso [es]
 • lista ਉਚਾਰਨ lista [sv]
 • mela ਉਚਾਰਨ mela [it]
 • voto ਉਚਾਰਨ voto [es]
 • formica ਉਚਾਰਨ formica [it]
 • piombo ਉਚਾਰਨ piombo [it]
 • tallone ਉਚਾਰਨ tallone [it]
 • interrogatorio ਉਚਾਰਨ interrogatorio [es]
 • finestra ਉਚਾਰਨ finestra [it]
 • Napoleone ਉਚਾਰਨ Napoleone [it]
 • sub ਉਚਾਰਨ sub [ro]
 • dieta ਉਚਾਰਨ dieta [pt]
 • manierismo ਉਚਾਰਨ manierismo [es]
 • fermento ਉਚਾਰਨ fermento [es]
 • elemento ਉਚਾਰਨ elemento [es]
 • evento ਉਚਾਰਨ evento [pt]
 • assassino ਉਚਾਰਨ assassino [it]
 • fotocopia ਉਚਾਰਨ fotocopia [es]
 • madia ਉਚਾਰਨ madia [it]
 • amerindio ਉਚਾਰਨ amerindio [es]
 • giardino ਉਚਾਰਨ giardino [it]
 • albergo ਉਚਾਰਨ albergo [it]
 • globo ਉਚਾਰਨ globo [es]
 • corno ਉਚਾਰਨ corno [es]
 • bambino ਉਚਾਰਨ bambino [it]