ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • frescura ਉਚਾਰਨ frescura [pt]
 • nocciola ਉਚਾਰਨ nocciola [it]
 • Salto ਉਚਾਰਨ Salto [de]
 • platano ਉਚਾਰਨ platano [it]
 • Maddalena ਉਚਾਰਨ Maddalena [it]
 • partita ਉਚਾਰਨ partita [ia]
 • neodarwinismo ਉਚਾਰਨ neodarwinismo [es]
 • cantina ਉਚਾਰਨ cantina [en]
 • miniatura ਉਚਾਰਨ miniatura [pt]
 • coscienza ਉਚਾਰਨ coscienza [it]
 • trama ਉਚਾਰਨ trama [pt]
 • stazione ਉਚਾਰਨ stazione [it]
 • foro ਉਚਾਰਨ foro [es]
 • antitesi ਉਚਾਰਨ antitesi [it]
 • nicol ਉਚਾਰਨ nicol [es]
 • seguace ਉਚਾਰਨ seguace [it]
 • magro ਉਚਾਰਨ magro [it]
 • supermercato ਉਚਾਰਨ supermercato [it]
 • sogno ਉਚਾਰਨ sogno [it]
 • comportamento ਉਚਾਰਨ comportamento [it]
 • immobile ਉਚਾਰਨ immobile [en]
 • campagna ਉਚਾਰਨ campagna [it]
 • SATA ਉਚਾਰਨ SATA [fi]
 • orgasmo ਉਚਾਰਨ orgasmo [gl]
 • mola ਉਚਾਰਨ mola [la]
 • cervo ਉਚਾਰਨ cervo [it]
 • behaviorismo ਉਚਾਰਨ behaviorismo [pt]
 • regata ਉਚਾਰਨ regata [es]
 • telefonista ਉਚਾਰਨ telefonista [es]
 • colloquio ਉਚਾਰਨ colloquio [it]
 • equivoco ਉਚਾਰਨ equivoco [it]
 • agente ਉਚਾਰਨ agente [es]
 • fobia ਉਚਾਰਨ fobia [it]
 • premio ਉਚਾਰਨ premio [it]
 • reggiseno ਉਚਾਰਨ reggiseno [it]
 • narrazione ਉਚਾਰਨ narrazione [it]
 • idrolisi ਉਚਾਰਨ idrolisi [it]
 • talco ਉਚਾਰਨ talco [pt]
 • limite ਉਚਾਰਨ limite [it]
 • Cinto ਉਚਾਰਨ Cinto [pt]
 • bugia ਉਚਾਰਨ bugia [it]
 • prestigio ਉਚਾਰਨ prestigio [es]
 • catarifrangente ਉਚਾਰਨ catarifrangente [it]
 • successo ਉਚਾਰਨ successo [it]
 • incidente ਉਚਾਰਨ incidente [it]
 • catarro ਉਚਾਰਨ catarro [pt]
 • motivo ਉਚਾਰਨ motivo [es]
 • sorpresa ਉਚਾਰਨ sorpresa [it]
 • meccanica ਉਚਾਰਨ meccanica [it]
 • omicron ਉਚਾਰਨ omicron [en]
 • monarca ਉਚਾਰਨ monarca [es]
 • perversion ਉਚਾਰਨ perversion [en]
 • napalm ਉਚਾਰਨ napalm [en]
 • significazione ਉਚਾਰਨ significazione [it]
 • contorno ਉਚਾਰਨ contorno [it]
 • equivalente ਉਚਾਰਨ equivalente [es]
 • motore ਉਚਾਰਨ motore [it]
 • ansia ਉਚਾਰਨ ansia [it]
 • labbro ਉਚਾਰਨ labbro [it]
 • abuso ਉਚਾਰਨ abuso [es]
 • dabbenaggine ਉਚਾਰਨ dabbenaggine [it]
 • manto ਉਚਾਰਨ manto [pt]
 • accento ਉਚਾਰਨ accento [it]
 • preso ਉਚਾਰਨ preso [it]
 • parco ਉਚਾਰਨ parco [it]
 • diastema ਉਚਾਰਨ diastema [it]
 • boccia ਉਚਾਰਨ boccia [de]
 • nemesi ਉਚਾਰਨ nemesi [it]
 • principiante ਉਚਾਰਨ principiante [es]
 • idolatra ਉਚਾਰਨ idolatra [it]
 • retro ਉਚਾਰਨ retro [it]
 • fede ਉਚਾਰਨ fede [it]
 • presagio ਉਚਾਰਨ presagio [es]
 • borsetta ਉਚਾਰਨ borsetta [it]
 • beco ਉਚਾਰਨ beco [pt]
 • erba ਉਚਾਰਨ erba [it]
 • inferno ਉਚਾਰਨ inferno [en]
 • organismo ਉਚਾਰਨ organismo [it]
 • soma ਉਚਾਰਨ soma [lv]
 • beato ਉਚਾਰਨ beato [it]
 • allegretto ਉਚਾਰਨ allegretto [it]
 • adepto ਉਚਾਰਨ adepto [pt]
 • stelo ਉਚਾਰਨ stelo [eo]
 • bollo ਉਚਾਰਨ bollo [it]
 • papera ਉਚਾਰਨ papera [es]
 • pappa ਉਚਾਰਨ pappa [it]
 • collo ਉਚਾਰਨ collo [it]
 • neoliberalismo ਉਚਾਰਨ neoliberalismo [pt]
 • grado ਉਚਾਰਨ grado [es]
 • fritura ਉਚਾਰਨ fritura [pt]
 • suo ਉਚਾਰਨ suo [it]
 • ballatoio ਉਚਾਰਨ ballatoio [it]
 • regia ਉਚਾਰਨ regia [it]
 • gendarme ਉਚਾਰਨ gendarme [fr]
 • costo ਉਚਾਰਨ costo [it]
 • viscera ਉਚਾਰਨ viscera [en]
 • periodontite ਉਚਾਰਨ periodontite [it]
 • cobalto ਉਚਾਰਨ cobalto [pt]
 • correzione ਉਚਾਰਨ correzione [it]
 • indigente ਉਚਾਰਨ indigente [es]