ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Sparta

Sparta ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Λυκοῦργος ਉਚਾਰਨ Λυκοῦργος [grc]
 • spartańscy ਉਚਾਰਨ spartańscy [pl]
 • Helots ਉਚਾਰਨ Helots [en]
 • Ephor ਉਚਾਰਨ Ephor [grc]
 • spartańskie ਉਚਾਰਨ spartańskie [pl]
 • helota ਉਚਾਰਨ helota [pl]
 • Ευρυκλής ਉਚਾਰਨ Ευρυκλής [el]
 • ἀγωγή ਉਚਾਰਨ ἀγωγή [grc]
 • spartakiada ਉਚਾਰਨ spartakiada [pl]
 • Λύσανδρος ਉਚਾਰਨ Λύσανδρος [grc]
 • Ευριβιάδης ਉਚਾਰਨ Ευριβιάδης [el]
 • laconism ਉਚਾਰਨ laconism [ro]
 • Archidamus ਉਚਾਰਨ Archidamus [en]
 • Σπάρτη ਉਚਾਰਨ Σπάρτη [grc]
 • spartański ਉਚਾਰਨ spartański [pl]
 • Spartans ਉਚਾਰਨ Spartans [en]
 • Laconophilia ਉਚਾਰਨ Laconophilia [en]
 • w Sparcie - wsparcie ਉਚਾਰਨ w Sparcie - wsparcie [pl]
 • rhetra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rhetra [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lakedaimon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lakedaimon [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Helotism ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Helotism [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ