ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

substantiv

substantiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • indsigt ਉਚਾਰਨ indsigt [da]
 • Deklamation ਉਚਾਰਨ Deklamation [de]
 • hämsko ਉਚਾਰਨ hämsko [sv]
 • Liederjan ਉਚਾਰਨ Liederjan [de]
 • allaktivitetshus ਉਚਾਰਨ allaktivitetshus [sv]
 • Ege ਉਚਾਰਨ Ege [tr]
 • kisel ਉਚਾਰਨ kisel [sv]
 • badeland ਉਚਾਰਨ badeland [da]
 • mikrobiolog ਉਚਾਰਨ mikrobiolog [sv]
 • hovedkvarter ਉਚਾਰਨ hovedkvarter [no]
 • elevråd ਉਚਾਰਨ elevråd [sv]
 • skolesystem ਉਚਾਰਨ skolesystem [da]
 • sarkofag ਉਚਾਰਨ sarkofag [pl]
 • funkis ਉਚਾਰਨ funkis [sv]
 • Komplotter ਉਚਾਰਨ Komplotter [lb]
 • tigerhaj ਉਚਾਰਨ tigerhaj [sv]
 • evighetsmaskin ਉਚਾਰਨ evighetsmaskin [sv]
 • fruktighet ਉਚਾਰਨ fruktighet [sv]
 • Brotkasten ਉਚਾਰਨ Brotkasten [de]
 • butikk ਉਚਾਰਨ butikk [no]
 • botaniker ਉਚਾਰਨ botaniker [de]
 • kamik ਉਚਾਰਨ kamik [da]
 • fistel ਉਚਾਰਨ fistel [sv]
 • datamaskin ਉਚਾਰਨ datamaskin [no]
 • ekspertmøte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ekspertmøte [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • omsorgsbolig ਉਚਾਰਨ omsorgsbolig [no]
 • konkurranse ਉਚਾਰਨ konkurranse [no]
 • laksativ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laksativ [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kronometer ਉਚਾਰਨ kronometer [da]
 • hovedorganisation ਉਚਾਰਨ hovedorganisation [da]
 • tapperhet ਉਚਾਰਨ tapperhet [sv]
 • Zuschrift ਉਚਾਰਨ Zuschrift [de]
 • dedikation ਉਚਾਰਨ dedikation [sv]
 • flodbåd ਉਚਾਰਨ flodbåd [da]
 • flodbåt ਉਚਾਰਨ flodbåt [sv]
 • innbygger ਉਚਾਰਨ innbygger [no]
 • bosted ਉਚਾਰਨ bosted [no]
 • vedlikehold ਉਚਾਰਨ vedlikehold [no]
 • borgermester ਉਚਾਰਨ borgermester [no]
 • brevdue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brevdue [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • flyktning ਉਚਾਰਨ flyktning [no]
 • kvaksalver ਉਚਾਰਨ kvaksalver [da]
 • kvakksalver ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kvakksalver [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • permisjon ਉਚਾਰਨ permisjon [no]
 • trillebår ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trillebår [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gjengjeldelse ਉਚਾਰਨ gjengjeldelse [no]
 • asylsøker ਉਚਾਰਨ asylsøker [no]
 • lidelse ਉਚਾਰਨ lidelse [no]
 • koffert ਉਚਾਰਨ koffert [no]
 • skråstrek ਉਚਾਰਨ skråstrek [no]
 • nettadresse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nettadresse [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • husholdning ਉਚਾਰਨ husholdning [no]
 • gravstein ਉਚਾਰਨ gravstein [no]
 • konvulsjon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ konvulsjon [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • friseddel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ friseddel [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mahavi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mahavi [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • storkerede ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ storkerede [da] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kvadratkilometer ਉਚਾਰਨ kvadratkilometer [sv]
 • Bonapartism ਉਚਾਰਨ Bonapartism [ro]
 • gruppering ਉਚਾਰਨ gruppering [sv]
 • fläng ਉਚਾਰਨ fläng [sv]
 • ensamrätt ਉਚਾਰਨ ensamrätt [sv]
 • småby ਉਚਾਰਨ småby [da]
 • regel ਉਚਾਰਨ regel [sv]
 • klinga ਉਚਾਰਨ klinga [sv]
 • angivelse ਉਚਾਰਨ angivelse [sv]
 • fullmakt ਉਚਾਰਨ fullmakt [sv]
 • fastland ਉਚਾਰਨ fastland [sv]
 • offentlighet ਉਚਾਰਨ offentlighet [sv]
 • rondell ਉਚਾਰਨ rondell [sv]
 • avfall ਉਚਾਰਨ avfall [sv]
 • hastighet ਉਚਾਰਨ hastighet [sv]
 • persongalleri ਉਚਾਰਨ persongalleri [sv]
 • kakaopulver ਉਚਾਰਨ kakaopulver [de]
 • Hårnål ਉਚਾਰਨ Hårnål [sv]
 • Eigentor ਉਚਾਰਨ Eigentor [de]
 • lugtesalt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lugtesalt [da] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Riechsalz ਉਚਾਰਨ Riechsalz [de]
 • Ankerkind ਉਚਾਰਨ Ankerkind [de]
 • slana ਉਚਾਰਨ slana [hr]
 • tankeklarhet ਉਚਾਰਨ tankeklarhet [sv]
 • Kriech-Quecke ਉਚਾਰਨ Kriech-Quecke [de]
 • Kneifer ਉਚਾਰਨ Kneifer [de]
 • akvarium ਉਚਾਰਨ akvarium [sv]
 • Windbruch ਉਚਾਰਨ Windbruch [de]
 • staket ਉਚਾਰਨ staket [sv]
 • Bohnensäckchen ਉਚਾਰਨ Bohnensäckchen [de]
 • mecka ਉਚਾਰਨ mecka [sv]
 • Geigespielen ਉਚਾਰਨ Geigespielen [de]
 • Spiegelfechterei ਉਚਾਰਨ Spiegelfechterei [de]
 • Blendwerk ਉਚਾਰਨ Blendwerk [de]
 • Dekokissen ਉਚਾਰਨ Dekokissen [de]
 • Dekoration ਉਚਾਰਨ Dekoration [de]
 • Verfehlung ਉਚਾਰਨ Verfehlung [de]
 • plita ਉਚਾਰਨ plita [sv]
 • vaktsoldat ਉਚਾਰਨ vaktsoldat [sv]
 • Akkordeon-Tür ਉਚਾਰਨ Akkordeon-Tür [de]
 • Dummchen ਉਚਾਰਨ Dummchen [de]
 • Handtaschendieb ਉਚਾਰਨ Handtaschendieb [de]
 • Geschichtenbuch ਉਚਾਰਨ Geschichtenbuch [de]