ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sustantivo

sustantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • calle ਉਚਾਰਨ calle [es]
 • vivienda ਉਚਾਰਨ vivienda [es]
 • gay ਉਚਾਰਨ gay [en]
 • Wikipedia ਉਚਾਰਨ Wikipedia [en]
 • pardon ਉਚਾਰਨ pardon [fr]
 • silla ਉਚਾਰਨ silla [es]
 • pronunciación ਉਚਾਰਨ pronunciación [es]
 • silencio ਉਚਾਰਨ silencio [es]
 • zanahoria ਉਚਾਰਨ zanahoria [es]
 • piedra ਉਚਾਰਨ piedra [es]
 • rio ਉਚਾਰਨ rio [pt]
 • hoja ਉਚਾਰਨ hoja [es]
 • cena ਉਚਾਰਨ cena [it]
 • berenjena ਉਚਾਰਨ berenjena [es]
 • lámpara ਉਚਾਰਨ lámpara [es]
 • Zorro ਉਚਾਰਨ Zorro [es]
 • pescado ਉਚਾਰਨ pescado [es]
 • Pavo ਉਚਾਰਨ Pavo [es]
 • Mrs ਉਚਾਰਨ Mrs [en]
 • llave ਉਚਾਰਨ llave [es]
 • ayuntamiento ਉਚਾਰਨ ayuntamiento [es]
 • botella ਉਚਾਰਨ botella [es]
 • apellido ਉਚਾਰਨ apellido [es]
 • estudiante ਉਚਾਰਨ estudiante [es]
 • lingüística ਉਚਾਰਨ lingüística [es]
 • triceratops ਉਚਾਰਨ triceratops [de]
 • fonética ਉਚਾਰਨ fonética [es]
 • bolsillo ਉਚਾਰਨ bolsillo [es]
 • periódico ਉਚਾਰਨ periódico [es]
 • pierna ਉਚਾਰਨ pierna [es]
 • 脾胃 ਉਚਾਰਨ 脾胃 [zh]
 • canción ਉਚਾਰਨ canción [es]
 • catering ਉਚਾਰਨ catering [en]
 • colegio ਉਚਾਰਨ colegio [es]
 • bir ਉਚਾਰਨ bir [tr]
 • Gil ਉਚਾਰਨ Gil [ca]
 • huelga ਉਚਾਰਨ huelga [es]
 • 天理 ਉਚਾਰਨ 天理 [ja]
 • palabrería ਉਚਾਰਨ palabrería [es]
 • oración ਉਚਾਰਨ oración [es]
 • ajedrez ਉਚਾਰਨ ajedrez [es]
 • coaches ਉਚਾਰਨ coaches [en]
 • poesia ਉਚਾਰਨ poesia [it]
 • cubierto ਉਚਾਰਨ cubierto [es]
 • matemáticas ਉਚਾਰਨ matemáticas [es]
 • iglesia ਉਚਾਰਨ iglesia [es]
 • ire ਉਚਾਰਨ ire [en]
 • billete ਉਚਾਰਨ billete [es]
 • 輪胎 ਉਚਾਰਨ 輪胎 [zh]
 • porro ਉਚਾਰਨ porro [it]
 • 機率 ਉਚਾਰਨ 機率 [zh]
 • フォーク ਉਚਾਰਨ フォーク [ja]
 • vergüenza ਉਚਾਰਨ vergüenza [es]
 • centésima ਉਚਾਰਨ centésima [pt]
 • radical ਉਚਾਰਨ radical [en]
 • almuerzo ਉਚਾਰਨ almuerzo [es]
 • libido ਉਚਾਰਨ libido [en]
 • antivirus ਉਚਾਰਨ antivirus [en]
 • llanto ਉਚਾਰਨ llanto [es]
 • limão ਉਚਾਰਨ limão [pt]
 • coquetear ਉਚਾਰਨ coquetear [es]
 • pared ਉਚਾਰਨ pared [es]
 • demonio ਉਚਾਰਨ demonio [es]
 • exorcismo ਉਚਾਰਨ exorcismo [es]
 • perfil ਉਚਾਰਨ perfil [pt]
 • maleta ਉਚਾਰਨ maleta [es]
 • respuesta ਉਚਾਰਨ respuesta [es]
 • macetas ਉਚਾਰਨ macetas [es]
 • barullo ਉਚਾਰਨ barullo [es]
 • juguete ਉਚਾਰਨ juguete [es]
 • arrogante ਉਚਾਰਨ arrogante [pt]
 • cueva ਉਚਾਰਨ cueva [es]
 • anfetamina ਉਚਾਰਨ anfetamina [pt]
 • night table ਉਚਾਰਨ night table [en]
 • カップ ਉਚਾਰਨ カップ [ja]
 • pala ਉਚਾਰਨ pala [it]
 • milagro ਉਚਾਰਨ milagro [es]
 • parsimonia ਉਚਾਰਨ parsimonia [it]
 • langosta ਉਚਾਰਨ langosta [es]
 • ventanilla ਉਚਾਰਨ ventanilla [es]
 • chulo ਉਚਾਰਨ chulo [es]
 • hogar ਉਚਾਰਨ hogar [es]
 • vuelta ਉਚਾਰਨ vuelta [es]
 • polluelo ਉਚਾਰਨ polluelo [es]
 • ejemplo ਉਚਾਰਨ ejemplo [es]
 • vecino ਉਚਾਰਨ vecino [es]
 • convoy ਉਚਾਰਨ convoy [en]
 • caché ਉਚਾਰਨ caché [fr]
 • mosquetón ਉਚਾਰਨ mosquetón [es]
 • comarca ਉਚਾਰਨ comarca [es]
 • llovizna ਉਚਾਰਨ llovizna [es]
 • sevillana ਉਚਾਰਨ sevillana [es]
 • culpabilizar ਉਚਾਰਨ culpabilizar [pt]
 • seguinte ਉਚਾਰਨ seguinte [pt]
 • acondicionador ਉਚਾਰਨ acondicionador [es]
 • cataclismo ਉਚਾਰਨ cataclismo [es]
 • aforismo ਉਚਾਰਨ aforismo [pt]
 • maceta ਉਚਾਰਨ maceta [es]
 • follador ਉਚਾਰਨ follador [es]
 • espina ਉਚਾਰਨ espina [es]