ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sustantivo

sustantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • calle ਉਚਾਰਨ
  calle [es]
 • vivienda ਉਚਾਰਨ
  vivienda [es]
 • gay ਉਚਾਰਨ
  gay [en]
 • Wikipedia ਉਚਾਰਨ
  Wikipedia [en]
 • pardon ਉਚਾਰਨ
  pardon [fr]
 • silla ਉਚਾਰਨ
  silla [es]
 • pronunciación ਉਚਾਰਨ
  pronunciación [es]
 • silencio ਉਚਾਰਨ
  silencio [es]
 • zanahoria ਉਚਾਰਨ
  zanahoria [es]
 • piedra ਉਚਾਰਨ
  piedra [es]
 • rio ਉਚਾਰਨ
  rio [pt]
 • hoja ਉਚਾਰਨ
  hoja [es]
 • cena ਉਚਾਰਨ
  cena [it]
 • berenjena ਉਚਾਰਨ
  berenjena [es]
 • Mrs ਉਚਾਰਨ
  Mrs [en]
 • lámpara ਉਚਾਰਨ
  lámpara [es]
 • Zorro ਉਚਾਰਨ
  Zorro [es]
 • pescado ਉਚਾਰਨ
  pescado [es]
 • llave ਉਚਾਰਨ
  llave [es]
 • Pavo ਉਚਾਰਨ
  Pavo [es]
 • ayuntamiento ਉਚਾਰਨ
  ayuntamiento [es]
 • botella ਉਚਾਰਨ
  botella [es]
 • apellido ਉਚਾਰਨ
  apellido [es]
 • triceratops ਉਚਾਰਨ
  triceratops [de]
 • estudiante ਉਚਾਰਨ
  estudiante [es]
 • lingüística ਉਚਾਰਨ
  lingüística [es]
 • bolsillo ਉਚਾਰਨ
  bolsillo [es]
 • fonética ਉਚਾਰਨ
  fonética [es]
 • periódico ਉਚਾਰਨ
  periódico [es]
 • pierna ਉਚਾਰਨ
  pierna [es]
 • canción ਉਚਾਰਨ
  canción [es]
 • 脾胃 ਉਚਾਰਨ
  脾胃 [zh]
 • catering ਉਚਾਰਨ
  catering [en]
 • bir ਉਚਾਰਨ
  bir [tr]
 • Gil ਉਚਾਰਨ
  Gil [ca]
 • colegio ਉਚਾਰਨ
  colegio [es]
 • huelga ਉਚਾਰਨ
  huelga [es]
 • 天理 ਉਚਾਰਨ
  天理 [ja]
 • palabrería ਉਚਾਰਨ
  palabrería [es]
 • ajedrez ਉਚਾਰਨ
  ajedrez [es]
 • coaches ਉਚਾਰਨ
  coaches [en]
 • poesia ਉਚਾਰਨ
  poesia [it]
 • oración ਉਚਾਰਨ
  oración [es]
 • cubierto ਉਚਾਰਨ
  cubierto [es]
 • matemáticas ਉਚਾਰਨ
  matemáticas [es]
 • iglesia ਉਚਾਰਨ
  iglesia [es]
 • billete ਉਚਾਰਨ
  billete [es]
 • ire ਉਚਾਰਨ
  ire [en]
 • porro ਉਚਾਰਨ
  porro [it]
 • vergüenza ਉਚਾਰਨ
  vergüenza [es]
 • 輪胎 ਉਚਾਰਨ
  輪胎 [zh]
 • フォーク ਉਚਾਰਨ
  フォーク [ja]
 • 機率 ਉਚਾਰਨ
  機率 [zh]
 • antivirus ਉਚਾਰਨ
  antivirus [en]
 • almuerzo ਉਚਾਰਨ
  almuerzo [es]
 • libido ਉਚਾਰਨ
  libido [en]
 • radical ਉਚਾਰਨ
  radical [en]
 • centésima ਉਚਾਰਨ
  centésima [pt]
 • llanto ਉਚਾਰਨ
  llanto [es]
 • pared ਉਚਾਰਨ
  pared [es]
 • limão ਉਚਾਰਨ
  limão [pt]
 • juguete ਉਚਾਰਨ
  juguete [es]
 • coquetear ਉਚਾਰਨ
  coquetear [es]
 • demonio ਉਚਾਰਨ
  demonio [es]
 • maleta ਉਚਾਰਨ
  maleta [es]
 • respuesta ਉਚਾਰਨ
  respuesta [es]
 • perfil ਉਚਾਰਨ
  perfil [pt]
 • arrogante ਉਚਾਰਨ
  arrogante [pt]
 • exorcismo ਉਚਾਰਨ
  exorcismo [es]
 • barullo ਉਚਾਰਨ
  barullo [es]
 • macetas ਉਚਾਰਨ
  macetas [es]
 • cueva ਉਚਾਰਨ
  cueva [es]
 • anfetamina ਉਚਾਰਨ
  anfetamina [pt]
 • night table ਉਚਾਰਨ
  night table [en]
 • カップ ਉਚਾਰਨ
  カップ [ja]
 • pala ਉਚਾਰਨ
  pala [it]
 • milagro ਉਚਾਰਨ
  milagro [es]
 • parsimonia ਉਚਾਰਨ
  parsimonia [it]
 • vuelta ਉਚਾਰਨ
  vuelta [es]
 • ventanilla ਉਚਾਰਨ
  ventanilla [es]
 • langosta ਉਚਾਰਨ
  langosta [es]
 • hogar ਉਚਾਰਨ
  hogar [es]
 • chulo ਉਚਾਰਨ
  chulo [es]
 • ejemplo ਉਚਾਰਨ
  ejemplo [es]
 • polluelo ਉਚਾਰਨ
  polluelo [es]
 • vecino ਉਚਾਰਨ
  vecino [es]
 • caché ਉਚਾਰਨ
  caché [fr]
 • arigato gozaimasu ਉਚਾਰਨ
  arigato gozaimasu [ja]
 • convoy ਉਚਾਰਨ
  convoy [en]
 • llovizna ਉਚਾਰਨ
  llovizna [es]
 • mosquetón ਉਚਾਰਨ
  mosquetón [es]
 • comarca ਉਚਾਰਨ
  comarca [es]
 • sevillana ਉਚਾਰਨ
  sevillana [es]
 • seguinte ਉਚਾਰਨ
  seguinte [pt]
 • culpabilizar ਉਚਾਰਨ
  culpabilizar [pt]
 • acondicionador ਉਚਾਰਨ
  acondicionador [es]
 • cataclismo ਉਚਾਰਨ
  cataclismo [es]
 • maceta ਉਚਾਰਨ
  maceta [es]
 • aforismo ਉਚਾਰਨ
  aforismo [pt]
 • follador ਉਚਾਰਨ
  follador [es]