ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

svenska adjektiv

svenska adjektiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • skirt ਉਚਾਰਨ skirt [en]
 • fix ਉਚਾਰਨ fix [en]
 • Amper ਉਚਾਰਨ Amper [tt]
 • ledsen ਉਚਾਰਨ ledsen [sv]
 • underbar ਉਚਾਰਨ underbar [sv]
 • mager ਉਚਾਰਨ mager [de]
 • hal ਉਚਾਰਨ hal [hu]
 • blåsig ਉਚਾਰਨ blåsig [sv]
 • kal ਉਚਾਰਨ kal [ku]
 • Galen ਉਚਾਰਨ Galen [sv]
 • stadig ਉਚਾਰਨ stadig [da]
 • stel ਉਚਾਰਨ stel [sv]
 • klok ਉਚਾਰਨ klok [sv]
 • intressant ਉਚਾਰਨ intressant [sv]
 • fal ਉਚਾਰਨ fal [hu]
 • vänlig ਉਚਾਰਨ vänlig [sv]
 • ointresserad ਉਚਾਰਨ ointresserad [sv]
 • målmedveten ਉਚਾਰਨ målmedveten [sv]
 • rapp ਉਚਾਰਨ rapp [sv]
 • robusta ਉਚਾਰਨ robusta [es]
 • listig ਉਚਾਰਨ listig [de]
 • ledsam ਉਚਾਰਨ ledsam [sv]
 • krass ਉਚਾਰਨ krass [de]
 • Klingande ਉਚਾਰਨ Klingande [sv]
 • malplacerad ਉਚਾਰਨ malplacerad [sv]
 • kräsen ਉਚਾਰਨ kräsen [sv]
 • avundsjuk ਉਚਾਰਨ avundsjuk [sv]
 • nöjd ਉਚਾਰਨ nöjd [sv]
 • mysig ਉਚਾਰਨ mysig [sv]
 • skrockfull ਉਚਾਰਨ skrockfull [sv]
 • lullig ਉਚਾਰਨ lullig [sv]
 • kär ਉਚਾਰਨ kär [sv]
 • Godkänd ਉਚਾਰਨ Godkänd [sv]
 • ömsint ਉਚਾਰਨ ömsint [sv]
 • gammalmodig ਉਚਾਰਨ gammalmodig [sv]
 • kärleksfull ਉਚਾਰਨ kärleksfull [sv]
 • lättsam ਉਚਾਰਨ lättsam [sv]
 • ovanlig ਉਚਾਰਨ ovanlig [sv]
 • bister ਉਚਾਰਨ bister [da]
 • gyllene ਉਚਾਰਨ gyllene [sv]
 • funktionsduglig ਉਚਾਰਨ funktionsduglig [sv]
 • ogift ਉਚਾਰਨ ogift [sv]
 • försiktig ਉਚਾਰਨ försiktig [sv]
 • gammal ਉਚਾਰਨ gammal [sv]
 • underfundig ਉਚਾਰਨ underfundig [sv]
 • krånglig ਉਚਾਰਨ krånglig [sv]
 • statlig ਉਚਾਰਨ statlig [sv]
 • hederlig ਉਚਾਰਨ hederlig [sv]
 • fnissig ਉਚਾਰਨ fnissig [sv]
 • ljuvlig ਉਚਾਰਨ ljuvlig [sv]
 • slottstappad ਉਚਾਰਨ slottstappad [sv]
 • lugn ਉਚਾਰਨ lugn [sv]
 • skraj ਉਚਾਰਨ skraj [pl]
 • trevlig ਉਚਾਰਨ trevlig [sv]
 • obekväm ਉਚਾਰਨ obekväm [sv]
 • rostig ਉਚਾਰਨ rostig [sv]
 • annorlunda ਉਚਾਰਨ annorlunda [sv]
 • efterbliven ਉਚਾਰਨ efterbliven [sv]
 • törstig ਉਚਾਰਨ törstig [sv]
 • paj ਉਚਾਰਨ paj [sv]
 • härlig ਉਚਾਰਨ härlig [sv]
 • tråkig ਉਚਾਰਨ tråkig [sv]
 • beboelig ਉਚਾਰਨ beboelig [da]
 • frän ਉਚਾਰਨ frän [sv]
 • mjuk ਉਚਾਰਨ mjuk [sv]
 • tjock ਉਚਾਰਨ tjock [sv]
 • hänsynslös ਉਚਾਰਨ hänsynslös [sv]
 • mänsklig ਉਚਾਰਨ mänsklig [sv]
 • uttråkad ਉਚਾਰਨ uttråkad [sv]
 • lycklig ਉਚਾਰਨ lycklig [sv]
 • oemotståndlig ਉਚਾਰਨ oemotståndlig [sv]
 • nyfiken ਉਚਾਰਨ nyfiken [sv]
 • beredd ਉਚਾਰਨ beredd [sv]
 • spännande ਉਚਾਰਨ spännande [sv]
 • smutsig ਉਚਾਰਨ smutsig [sv]
 • genomskinlig ਉਚਾਰਨ genomskinlig [sv]
 • kry ਉਚਾਰਨ kry [sv]
 • känd ਉਚਾਰਨ känd [sv]
 • spänd ਉਚਾਰਨ spänd [sv]
 • fungerande ਉਚਾਰਨ fungerande [sv]
 • illmarig ਉਚਾਰਨ illmarig [sv]
 • hetlevrad ਉਚਾਰਨ hetlevrad [sv]
 • olycklig ਉਚਾਰਨ olycklig [sv]
 • nuvarande ਉਚਾਰਨ nuvarande [sv]
 • bestämd ਉਚਾਰਨ bestämd [sv]
 • förtjust ਉਚਾਰਨ förtjust [sv]
 • framgångsrik ਉਚਾਰਨ framgångsrik [sv]
 • gruvligt ਉਚਾਰਨ gruvligt [sv]
 • ringa ਉਚਾਰਨ ringa [sv]
 • flitig ਉਚਾਰਨ flitig [sv]
 • sofistikerad ਉਚਾਰਨ sofistikerad [sv]
 • uttjänt ਉਚਾਰਨ uttjänt [sv]
 • begeistrad ਉਚਾਰਨ begeistrad [sv]
 • trallvänlig ਉਚਾਰਨ trallvänlig [sv]
 • snuvig ਉਚਾਰਨ snuvig [sv]
 • allehanda ਉਚਾਰਨ allehanda [sv]
 • snygg ਉਚਾਰਨ snygg [sv]
 • pigg ਉਚਾਰਨ pigg [sv]
 • häpen ਉਚਾਰਨ häpen [sv]
 • tydlig ਉਚਾਰਨ tydlig [sv]