ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

svenska verb

svenska verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hoja ਉਚਾਰਨ hoja [es]
 • risa ਉਚਾਰਨ risa [es]
 • Ursäkta ਉਚਾਰਨ Ursäkta [sv]
 • bebo ਉਚਾਰਨ bebo [eo]
 • vela ਉਚਾਰਨ vela [es]
 • tala ਉਚਾਰਨ tala [sv]
 • basta ਉਚਾਰਨ basta [it]
 • missa ਉਚਾਰਨ missa [sv]
 • Lapa ਉਚਾਰਨ Lapa [es]
 • stupa ਉਚਾਰਨ stupa [lmo]
 • skugga ਉਚਾਰਨ skugga [sv]
 • lira ਉਚਾਰਨ lira [es]
 • dua ਉਚਾਰਨ dua [ms]
 • pipa ਉਚਾਰਨ pipa [es]
 • acceptera ਉਚਾਰਨ acceptera [sv]
 • prisa ਉਚਾਰਨ prisa [es]
 • stal ਉਚਾਰਨ stal [sv]
 • falla ਉਚਾਰਨ falla [sv]
 • få ਉਚਾਰਨ [da]
 • kura ਉਚਾਰਨ kura [pl]
 • ge ਉਚਾਰਨ ge [sv]
 • säga ਉਚਾਰਨ säga [sv]
 • angla ਉਚਾਰਨ angla [eo]
 • sjunga ਉਚਾਰਨ sjunga [sv]
 • sova ਉਚਾਰਨ sova [pt]
 • supa ਉਚਾਰਨ supa [sv]
 • Sila ਉਚਾਰਨ Sila [it]
 • Anta ਉਚਾਰਨ Anta [pt]
 • pirra ਉਚਾਰਨ pirra [pt]
 • jama ਉਚਾਰਨ jama [ja]
 • bada ਉਚਾਰਨ bada [sv]
 • koka ਉਚਾਰਨ koka [sv]
 • träna ਉਚਾਰਨ träna [sv]
 • sota ਉਚਾਰਨ sota [fi]
 • förstå ਉਚਾਰਨ förstå [sv]
 • låsa ਉਚਾਰਨ låsa [sv]
 • göra ਉਚਾਰਨ göra [sv]
 • fixa ਉਚਾਰਨ fixa [pt]
 • Vilja ਉਚਾਰਨ Vilja [sv]
 • dela ਉਚਾਰਨ dela [sv]
 • spara ਉਚਾਰਨ spara [sv]
 • regera ਉਚਾਰਨ regera [sv]
 • börja ਉਚਾਰਨ börja [sv]
 • glo ਉਚਾਰਨ glo [da]
 • skära ਉਚਾਰਨ skära [sv]
 • trampa ਉਚਾਰਨ trampa [sv]
 • hatta ਉਚਾਰਨ hatta [sv]
 • resa ਉਚਾਰਨ resa [sv]
 • reka ਉਚਾਰਨ reka [fo]
 • tassa ਉਚਾਰਨ tassa [ca]
 • knulla ਉਚਾਰਨ knulla [sv]
 • känna ਉਚਾਰਨ känna [sv]
 • Anvisa ਉਚਾਰਨ Anvisa [sv]
 • bevisa ਉਚਾਰਨ bevisa [sv]
 • stena ਉਚਾਰਨ stena [sk]
 • leva ਉਚਾਰਨ leva [pt]
 • filma ਉਚਾਰਨ filma [ro]
 • skjuta ਉਚਾਰਨ skjuta [sv]
 • lyssna ਉਚਾਰਨ lyssna [sv]
 • skratta ਉਚਾਰਨ skratta [sv]
 • ruska ਉਚਾਰਨ ruska [fi]
 • luta ਉਚਾਰਨ luta [sv]
 • traska ਉਚਾਰਨ traska [sv]
 • väva ਉਚਾਰਨ väva [sv]
 • tenta ਉਚਾਰਨ tenta [pt]
 • gråta ਉਚਾਰਨ gråta [sv]
 • ske ਉਚਾਰਨ ske [da]
 • regna ਉਚਾਰਨ regna [sv]
 • lukta ਉਚਾਰਨ lukta [sv]
 • återstå ਉਚਾਰਨ återstå [sv]
 • skriva ਉਚਾਰਨ skriva [sv]
 • anmäla ਉਚਾਰਨ anmäla [sv]
 • hagla ਉਚਾਰਨ hagla [sv]
 • stilla ਉਚਾਰਨ stilla [sv]
 • gasta ਉਚਾਰਨ gasta [es]
 • köra ਉਚਾਰਨ köra [sv]
 • svalna ਉਚਾਰਨ svalna [sv]
 • flyga ਉਚਾਰਨ flyga [sv]
 • borra ਉਚਾਰਨ borra [pt]
 • verka ਉਚਾਰਨ verka [sv]
 • använda ਉਚਾਰਨ använda [sv]
 • betala ਉਚਾਰਨ betala [sv]
 • vada ਉਚਾਰਨ vada [ro]
 • räkna ਉਚਾਰਨ räkna [sv]
 • stånga ਉਚਾਰਨ stånga [sv]
 • roa ਉਚਾਰਨ roa [sv]
 • promenera ਉਚਾਰਨ promenera [sv]
 • ösa ਉਚਾਰਨ ösa [sv]
 • tralla ਉਚਾਰਨ tralla [es]
 • eka ਉਚਾਰਨ eka [ind]
 • nappa ਉਚਾਰਨ nappa [sv]
 • anamma ਉਚਾਰਨ anamma [sv]
 • andas ਉਚਾਰਨ andas [es]
 • stjäla ਉਚਾਰਨ stjäla [sv]
 • sakna ਉਚਾਰਨ sakna [sv]
 • kravla ਉਚਾਰਨ kravla [sv]
 • byta ਉਚਾਰਨ byta [sv]
 • kolla ਉਚਾਰਨ kolla [sv]
 • dugga ਉਚਾਰਨ dugga [sv]
 • ordna ਉਚਾਰਨ ordna [sv]