ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Swadesh list

Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ich ਉਚਾਰਨ ich [de]
 • zwei ਉਚਾਰਨ zwei [de]
 • eins ਉਚਾਰਨ eins [de]
 • duin ਉਚਾਰਨ duin [nl]
 • Ilan ਉਚਾਰਨ Ilan [nl]
 • amba ਉਚਾਰਨ amba [eo]
 • waka ਉਚਾਰਨ waka [mi]
 • gemu ਉਚਾਰਨ gemu [ha]
 • Sunja ਉਚਾਰਨ Sunja [hr]
 • ထဲ ਉਚਾਰਨ ထဲ [my]
 • geren ਉਚਾਰਨ geren [nds]
 • ဟောင်း ਉਚਾਰਨ ဟောင်း [my]
 • အခိုး ਉਚਾਰਨ အခိုး [my]
 • အငွေ့ ਉਚਾਰਨ အငွေ့ [my]
 • လူ ਉਚਾਰਨ လူ [my]
 • တစ် ਉਚਾਰਨ တစ် [my]
 • ခွေး ਉਚਾਰਨ ခွေး [my]
 • ၌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • absi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ absi [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adarame ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adarame [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aibide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aibide [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • akū ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akū [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • atanggi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atanggi [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • eiten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eiten [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ememu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ememu [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • golmin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ golmin [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gūwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gūwa [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • juwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ juwe [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • komso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komso [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • labdu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ labdu [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ududu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ududu [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yabade ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yabade [mnc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကစား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကစား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကန် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကန် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကလေး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကလေး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကိုက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကိုက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကိုင် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကိုင် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကုတ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကုတ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကောင်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကောင်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျဉ်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျဉ်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျဉ်းကျပ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျဉ်းကျပ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျနော် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျနော် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျမ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျမ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျယ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျယ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျယ်ဝန်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျယ်ဝန်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျော ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျော [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျောက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျောက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျဲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျဲ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျွန်တော် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျွန်တော် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကျွန်မ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကျွန်မ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြယ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြယ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြိုး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြိုး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြီး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြီး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြီးမား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြီးမား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြောက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြောက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကြောင့် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကြောင့် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ကွယ်လွန် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ကွယ်လွန် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခင်ပွန်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခင်ပွန်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခင်ဗျား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခင်ဗျား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခေါင်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခေါင်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခဲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခဲ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချည် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချည် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချမ်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချမ်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချို ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချို [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချိုး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချိုး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချုပ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချုပ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချော ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချော [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချွန် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချွန် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ချွန်ထက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ချွန်ထက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခြေ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခြေ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခြေထောက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခြေထောက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ခွဲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ခွဲ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ငါ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ငါ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ငါး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ငါး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ငါတို့ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ငါတို့ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ငှက် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ငှက် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စင်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စင်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စဉ်းစား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စဉ်းစား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စိမ်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စိမ်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စို ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စို [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စီး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စီး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စုပ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စုပ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စေး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စေး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • စွဲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ စွဲ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆံ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆံ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆံပင် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆံပင် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆား ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆား [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆို ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆို [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆိုး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆိုး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆုံး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆုံး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဆော့ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဆော့ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ဇနီး ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ဇနီး [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ည ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ညစ်ထည်း ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ညစ်ထည်း [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ညာ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ညာ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ညှစ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ညှစ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ညှပ် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ညှပ် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ