ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tælle

tælle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • fyrre ਉਚਾਰਨ fyrre [da]
 • tolv ਉਚਾਰਨ tolv [no]
 • fem ਉਚਾਰਨ fem [da]
 • seksten ਉਚਾਰਨ seksten [da]
 • tredive ਉਚਾਰਨ tredive [da]
 • tyve ਉਚਾਰਨ tyve [da]
 • syv ਉਚਾਰਨ syv [da]
 • sytten ਉਚਾਰਨ sytten [da]
 • elleve ਉਚਾਰਨ elleve [da]
 • tretten ਉਚਾਰਨ tretten [da]
 • otte ਉਚਾਰਨ otte [da]
 • halvtreds ਉਚਾਰਨ halvtreds [da]
 • fjorten ਉਚਾਰਨ fjorten [da]
 • nitten ਉਚਾਰਨ nitten [da]
 • atten ਉਚਾਰਨ atten [da]
 • femten ਉਚਾਰਨ femten [da]
 • halvfjerds ਉਚਾਰਨ halvfjerds [da]
 • halvfems ਉਚਾਰਨ halvfems [da]
 • firs ਉਚਾਰਨ firs [da]