ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Tagalog slang

Tagalog slang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pogi ਉਚਾਰਨ pogi [tl]
 • chamba ਉਚਾਰਨ chamba [tl]
 • talo ਉਚਾਰਨ talo [fi]
 • Watusi ਉਚਾਰਨ Watusi [pt]
 • iri ਉਚਾਰਨ iri [tl]
 • chupa ਉਚਾਰਨ chupa [es]
 • batuta ਉਚਾਰਨ batuta [pl]
 • gabo ਉਚਾਰਨ gabo [pt]
 • jamming ਉਚਾਰਨ jamming [tl]
 • unggoy ਉਚਾਰਨ unggoy [tl]
 • usok ਉਚਾਰਨ usok [tl]
 • komiks ਉਚਾਰਨ komiks [pl]
 • palpak ਉਚਾਰਨ palpak [tl]
 • chang ਉਚਾਰਨ chang [de]
 • itlog ਉਚਾਰਨ itlog [tl]
 • umi ਉਚਾਰਨ umi [ind]
 • prosti ਉਚਾਰਨ prosti [tl]
 • bange ਉਚਾਰਨ bange [da]
 • juju ਉਚਾਰਨ juju [ja]
 • praning ਉਚਾਰਨ praning [tl]
 • gatas ਉਚਾਰਨ gatas [tl]
 • tiririt ਉਚਾਰਨ tiririt [tl]
 • alat ਉਚਾਰਨ alat [tl]
 • damo ਉਚਾਰਨ damo [eo]
 • hindot ਉਚਾਰਨ hindot [tl]
 • olat ਉਚਾਰਨ olat [tl]
 • kantot ਉਚਾਰਨ kantot [tl]
 • ihi ਉਚਾਰਨ ihi [tl]
 • harang ਉਚਾਰਨ harang [tl]
 • syota ਉਚਾਰਨ syota [tl]
 • cheng ਉਚਾਰਨ cheng [tl]
 • tsang ਉਚਾਰਨ tsang [tl]
 • landi ਉਚਾਰਨ landi [is]
 • kofa ਉਚਾਰਨ kofa [ha]
 • pinger ਉਚਾਰਨ pinger [ia]
 • tukmol ਉਚਾਰਨ tukmol [tl]
 • dyingle ਉਚਾਰਨ dyingle [tl]
 • apir ਉਚਾਰਨ apir [tl]
 • okray ਉਚਾਰਨ okray [tl]
 • goli ਉਚਾਰਨ goli [tl]
 • burloloy ਉਚਾਰਨ burloloy [tl]
 • tsong ਉਚਾਰਨ tsong [tl]
 • atat ਉਚਾਰਨ atat [ro]
 • jepoy ਉਚਾਰਨ jepoy [tl]
 • kokak ਉਚਾਰਨ kokak [tl]
 • karakas ਉਚਾਰਨ karakas [tl]
 • jagan ਉਚਾਰਨ jagan [tl]
 • silahis ਉਚਾਰਨ silahis [tl]
 • hihirit ਉਚਾਰਨ hihirit [tl]
 • dyukaka ਉਚਾਰਨ dyukaka [tl]
 • toyo ਉਚਾਰਨ toyo [tl]
 • ek-ek ਉਚਾਰਨ ek-ek [tl]
 • dekwat ਉਚਾਰਨ dekwat [tl]
 • bubelya ਉਚਾਰਨ bubelya [tl]
 • tsutsu ਉਚਾਰਨ tsutsu [tl]
 • Wais ਉਚਾਰਨ Wais [tl]
 • echas ਉਚਾਰਨ echas [tl]
 • cheke ਉਚਾਰਨ cheke [tl]
 • chicas ਉਚਾਰਨ chicas [es]
 • topak ਉਚਾਰਨ topak [tl]
 • hulidap ਉਚਾਰਨ hulidap [tl]
 • chugi ਉਚਾਰਨ chugi [tl]
 • patok ਉਚਾਰਨ patok [tl]
 • kembot ਉਚਾਰਨ kembot [tl]
 • dagol ਉਚਾਰਨ dagol [tl]
 • jaya-jaya ਉਚਾਰਨ jaya-jaya [tl]
 • maryjones ਉਚਾਰਨ maryjones [tl]
 • walastik ਉਚਾਰਨ walastik [tl]
 • binarurot ਉਚਾਰਨ binarurot [tl]
 • naka-high ਉਚਾਰਨ naka-high [tl]
 • bagets ਉਚਾਰਨ bagets [tl]
 • denggoy ਉਚਾਰਨ denggoy [tl]
 • butata ਉਚਾਰਨ butata [tl]
 • damagans ਉਚਾਰਨ damagans [tl]
 • bading ਉਚਾਰਨ bading [tl]
 • jowa ਉਚਾਰਨ jowa [tl]
 • egot ਉਚਾਰਨ egot [tl]
 • tsekwa ਉਚਾਰਨ tsekwa [tl]
 • charot ਉਚਾਰਨ charot [tl]
 • bakya ਉਚਾਰਨ bakya [tl]
 • jowawitz ਉਚਾਰਨ jowawitz [tl]
 • butaw ਉਚਾਰਨ butaw [tl]
 • bukbok ਉਚਾਰਨ bukbok [tl]
 • bwaya ਉਚਾਰਨ bwaya [tl]
 • wiwi ਉਚਾਰਨ wiwi [tl]
 • chikahan ਉਚਾਰਨ chikahan [tl]
 • bangag ਉਚਾਰਨ bangag [tl]
 • buntot ਉਚਾਰਨ buntot [tl]
 • timbog ਉਚਾਰਨ timbog [tl]
 • golay ਉਚਾਰਨ golay [tl]
 • tutok ਉਚਾਰਨ tutok [tl]
 • dyorangga ਉਚਾਰਨ dyorangga [tl]
 • boljak ਉਚਾਰਨ boljak [tl]
 • okrayin ਉਚਾਰਨ okrayin [tl]
 • basag ਉਚਾਰਨ basag [tl]
 • tsibak ਉਚਾਰਨ tsibak [tl]
 • scoba ਉਚਾਰਨ scoba [tl]
 • tsugi ਉਚਾਰਨ tsugi [tl]
 • jabong ਉਚਾਰਨ jabong [tl]
 • walanju ਉਚਾਰਨ walanju [tl]