ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Tang Dynasty

Tang Dynasty ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 司空曙 ਉਚਾਰਨ 司空曙 [zh]
 • 温庭筠 ਉਚਾਰਨ 温庭筠 [zh]
 • 徐凝 ਉਚਾਰਨ 徐凝 [zh]
 • 杜牧 ਉਚਾਰਨ 杜牧 [zh]
 • 李绅 ਉਚਾਰਨ 李绅 [zh]
 • 白居易 ਉਚਾਰਨ 白居易 [zh]
 • 张旭 ਉਚਾਰਨ 张旭 [zh]
 • 常建 ਉਚਾਰਨ 常建 [zh]
 • 王昌龄 ਉਚਾਰਨ 王昌龄 [zh]
 • 贺知章 ਉਚਾਰਨ 贺知章 [zh]
 • 宋之问 ਉਚਾਰਨ 宋之问 [zh]
 • 项斯 ਉਚਾਰਨ 项斯 [zh]
 • 韦应物 ਉਚਾਰਨ 韦应物 [zh]
 • 缪氏子 ਉਚਾਰਨ 缪氏子 [zh]
 • 金昌绪 ਉਚਾਰਨ 金昌绪 [zh]
 • 刘禹锡 ਉਚਾਰਨ 刘禹锡 [zh]
 • 贾岛 ਉਚਾਰਨ 贾岛 [zh]
 • 李端 ਉਚਾਰਨ 李端 [zh]
 • 令狐楚 ਉਚਾਰਨ 令狐楚 [zh]
 • 王建 ਉਚਾਰਨ 王建 [zh]
 • 薛涛 ਉਚਾਰਨ 薛涛 [zh]
 • 王勃 ਉਚਾਰਨ 王勃 [zh]
 • 卢纶 ਉਚਾਰਨ 卢纶 [zh]
 • 王之涣 ਉਚਾਰਨ 王之涣 [zh]
 • 刘驾 ਉਚਾਰਨ 刘驾 [zh]
 • 刘采春 ਉਚਾਰਨ 刘采春 [zh]
 • 张籍 ਉਚਾਰਨ 张籍 [zh]
 • 高适 ਉਚਾਰਨ 高适 [zh]
 • 李益 ਉਚਾਰਨ 李益 [zh]
 • 葛鸦儿 ਉਚਾਰਨ 葛鸦儿 [zh]
 • 方干 ਉਚਾਰਨ 方干 [zh]
 • 王湾 ਉਚਾਰਨ 王湾 [zh]
 • 王涯 ਉਚਾਰਨ 王涯 [zh]
 • 刘叉 ਉਚਾਰਨ 刘叉 [zh]
 • 秦韬玉 ਉਚਾਰਨ 秦韬玉 [zh]
 • 太上隐者 ਉਚਾਰਨ 太上隐者 [zh]
 • 李忱 ਉਚਾਰਨ 李忱 [zh]
 • 曹邺 ਉਚਾਰਨ 曹邺 [zh]
 • 皇甫松 ਉਚਾਰਨ 皇甫松 [zh]
 • 戴叔伦 ਉਚਾਰਨ 戴叔伦 [zh]
 • 陈子昂 ਉਚਾਰਨ 陈子昂 [zh]
 • 郑谷 ਉਚਾਰਨ 郑谷 [zh]
 • 杜荀鹤 ਉਚਾਰਨ 杜荀鹤 [zh]
 • 王驾 ਉਚਾਰਨ 王驾 [zh]
 • 施肩吾 ਉਚਾਰਨ 施肩吾 [zh]
 • 戎昱 ਉਚਾਰਨ 戎昱 [zh]
 • 杨炯 ਉਚਾਰਨ 杨炯 [zh]
 • 裴迪 ਉਚਾਰਨ 裴迪 [zh]
 • 钱起 ਉਚਾਰਨ 钱起 [zh]
 • 沈如筠 ਉਚਾਰਨ 沈如筠 [zh]
 • 崔道融 ਉਚਾਰਨ 崔道融 [zh]
 • 韩翃 ਉਚਾਰਨ 韩翃 [zh]
 • 胡令能 ਉਚਾਰਨ 胡令能 [zh]
 • 储光羲 ਉਚਾਰਨ 储光羲 [zh]
 • 于良史 ਉਚਾਰਨ 于良史 [zh]
 • 李华 ਉਚਾਰਨ 李华 [zh]
 • 武元衡 ਉਚਾਰਨ 武元衡 [zh]
 • 王绩 ਉਚਾਰਨ 王绩 [zh]
 • 曹松 ਉਚਾਰਨ 曹松 [zh]
 • 李峤 ਉਚਾਰਨ 李峤 [zh]
 • 李郢 ਉਚਾਰਨ 李郢 [zh]
 • 崔护 ਉਚਾਰਨ 崔护 [zh]
 • 张九龄 ਉਚਾਰਨ 张九龄 [zh]
 • 皎然 ਉਚਾਰਨ 皎然 [zh]
 • 韦庄 ਉਚਾਰਨ 韦庄 [zh]
 • 张泌 ਉਚਾਰਨ 张泌 [zh]
 • 刘长卿 ਉਚਾਰਨ 刘长卿 [zh]
 • 聂夷中 ਉਚਾਰਨ 聂夷中 [zh]
 • 张祜 ਉਚਾਰਨ 张祜 [zh]
 • 鱼玄机 ਉਚਾਰਨ 鱼玄机 [zh]
 • 元稹 ਉਚਾਰਨ 元稹 [nan]
 • 刘方平 ਉਚਾਰਨ 刘方平 [zh]
 • 马戴 ਉਚਾਰਨ 马戴 [zh]
 • 高骈 ਉਚਾਰਨ 高骈 [zh]
 • 陈陶 ਉਚਾਰਨ 陈陶 [zh]
 • 韩偓 ਉਚਾਰਨ 韩偓 [zh]
 • 张继 ਉਚਾਰਨ 张继 [zh]
 • 王翰 ਉਚਾਰਨ 王翰 [zh]
 • 虞世南 ਉਚਾਰਨ 虞世南 [wuu]
 • 赵嘏 ਉਚਾਰਨ 赵嘏 [zh]
 • 张谓 ਉਚਾਰਨ 张谓 [zh]
 • 李建枢 ਉਚਾਰਨ 李建枢 [zh]
 • 苏味道 ਉਚਾਰਨ 苏味道 [zh]
 • 章碣 ਉਚਾਰਨ 章碣 [zh]
 • 祖咏 ਉਚਾਰਨ 祖咏 [zh]
 • 崔国辅 ਉਚਾਰਨ 崔国辅 [zh]
 • 杨巨源 ਉਚਾਰਨ 杨巨源 [zh]
 • 郎士元 ਉਚਾਰਨ 郎士元 [zh]
 • 张敬忠 ਉਚਾਰਨ 张敬忠 [zh]
 • 백거이 ਉਚਾਰਨ 백거이 [ko]
 • 李德裕 ਉਚਾਰਨ 李德裕 [zh]
 • 두보 ਉਚਾਰਨ 두보 [ko]
 • 崔颢 ਉਚਾਰਨ 崔颢 [zh]
 • 綦毋潜 ਉਚਾਰਨ 綦毋潜 [zh]
 • 잠삼 ਉਚਾਰਨ 잠삼 [ko]
 • 张说 ਉਚਾਰਨ 张说 [zh]
 • 于鹄 ਉਚਾਰਨ 于鹄 [zh]
 • 骆宾王 ਉਚਾਰਨ 骆宾王 [zh]
 • 北里志 ਉਚਾਰਨ 北里志 [zh]