ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Tatar Swadesh list

Tatar Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sul ਉਚਾਰਨ sul [tt]
 • без ਉਚਾਰਨ без [tt]
 • май ਉਚਾਰਨ май [ru]
 • кем ਉਚਾਰਨ кем [ru]
 • аз ਉਚਾਰਨ аз [tt]
 • Йолдыз ਉਚਾਰਨ Йолдыз [tt]
 • ат ਉਚਾਰਨ ат [tt]
 • Кояш ਉਚਾਰਨ Кояш [chm]
 • кайда ਉਚਾਰਨ кайда [tt]
 • арка ਉਚਾਰਨ арка [ru]
 • Кызыл ਉਚਾਰਨ Кызыл [tt]
 • ел ਉਚਾਰਨ ел [tt]
 • Ай ਉਚਾਰਨ Ай [tt]
 • тире ਉਚਾਰਨ тире [tt]
 • Анна ਉਚਾਰਨ Анна [ru]
 • мин ਉਚਾਰਨ мин [tt]
 • Ак ਉਚਾਰਨ Ак [tt]
 • Бер ਉਚਾਰਨ Бер [tt]
 • көл ਉਚਾਰਨ көл [tt]
 • исем ਉਚਾਰਨ исем [tt]
 • көн ਉਚਾਰਨ көн [tt]
 • суык ਉਚਾਰਨ суык [tt]
 • ни ਉਚਾਰਨ ни [tt]
 • авыз ਉਚਾਰਨ авыз [tt]
 • корт ਉਚਾਰਨ корт [tt]
 • кош ਉਚਾਰਨ кош [tt]
 • кайчан ਉਚਾਰਨ кайчан [tt]
 • су ਉਚਾਰਨ су [tt]
 • ана ਉਚਾਰਨ ана [tt]
 • эт ਉਚਾਰਨ эт [tt]
 • муен ਉਚਾਰਨ муен [tt]
 • яшел ਉਚਾਰਨ яшел [tt]
 • тар ਉਚਾਰਨ тар [tt]
 • баш ਉਚਾਰਨ баш [tt]
 • дөрес ਉਚਾਰਨ дөрес [tt]
 • тау ਉਚਾਰਨ тау [ru]
 • тел ਉਚਾਰਨ тел [tt]
 • яхшы ਉਚਾਰਨ яхшы [tt]
 • кар ਉਚਾਰਨ кар [tt]
 • елга ਉਚਾਰਨ елга [tt]
 • канат ਉਚਾਰਨ канат [tt]
 • ит ਉਚਾਰਨ ит [tt]
 • урман ਉਚਾਰਨ урман [tt]
 • җил ਉਚਾਰਨ җил [tt]
 • хатын ਉਚਾਰਨ хатын [tt]
 • бала ਉਚਾਰਨ бала [tt]
 • теге ਉਚਾਰਨ теге [tt]
 • һәм ਉਚਾਰਨ һәм [tt]
 • тегендә ਉਚਾਰਨ тегендә [tt]
 • иске ਉਚਾਰਨ иске [tt]
 • кара ਉਚਾਰਨ кара [tt]
 • дүрт ਉਚਾਰਨ дүрт [tt]
 • бот ਉਚਾਰਨ бот [uk]
 • белән ਉਚਾਰਨ белән [tt]
 • ул ਉਚਾਰਨ ул [tt]
 • бөтен ਉਚਾਰਨ бөтен [tt]
 • Юл ਉਚਾਰਨ Юл [tt]
 • кул ਉਚਾਰਨ кул [tt]
 • йөрәк ਉਚਾਰਨ йөрәк [tt]
 • күз ਉਚਾਰਨ күз [tt]
 • уң ਉਚਾਰਨ уң [tt]
 • төн ਉਚਾਰਨ төн [tt]
 • нечкә ਉਚਾਰਨ нечкә [tt]
 • таш ਉਚਾਰਨ таш [tt]
 • кеше ਉਚਾਰਨ кеше [tt]
 • гөл ਉਚਾਰਨ гөл [tt]
 • яңа ਉਚਾਰਨ яңа [tt]
 • уйларга ਉਚਾਰਨ уйларга [tt]
 • бет ਉਚਾਰਨ бет [tt]
 • кыска ਉਚਾਰਨ кыска [tt]
 • күрергә ਉਚਾਰਨ күрергә [tt]
 • күк ਉਚਾਰਨ күк [tt]
 • түгел ਉਚਾਰਨ түгел [tt]
 • биш ਉਚਾਰਨ биш [tt]
 • аркан ਉਚਾਰਨ аркан [ru]
 • киң ਉਚਾਰਨ киң [tt]
 • өч ਉਚਾਰਨ өч [tt]
 • Анда ਉਚਾਰਨ Анда [tt]
 • төтен ਉਚਾਰਨ төтен [tt]
 • чөнки ਉਚਾਰਨ чөнки [tt]
 • әйтергә ਉਚਾਰਨ әйтергә [tt]
 • бау ਉਚਾਰਨ бау [chm]
 • baw ਉਚਾਰਨ baw [cy]
 • сез ਉਚਾਰਨ сез [tt]
 • агач ਉਚਾਰਨ агач [tt]
 • ут ਉਚਾਰਨ ут [tt]
 • кече ਉਚਾਰਨ кече [chm]
 • Сары ਉਚਾਰਨ Сары [tt]
 • салкын ਉਚਾਰਨ салкын [tt]
 • ике ਉਚਾਰਨ ике [tt]
 • авыр ਉਚਾਰਨ авыр [tt]
 • өстендә ਉਚਾਰਨ өстендә [tt]
 • балык ਉਚਾਰਨ балык [tt]
 • kül ਉਚਾਰਨ kül [tr]
 • үлән ਉਚਾਰਨ үлән [tt]
 • бәйләргә ਉਚਾਰਨ бәйләргә [tt]
 • яшәргә ਉਚਾਰਨ яшәргә [tt]
 • Томан ਉਚਾਰਨ Томан [tt]
 • башка ਉਚਾਰਨ башка [ru]
 • җылы ਉਚਾਰਨ җылы [tt]