ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

that’s right. This is coffee.

that’s right. This is coffee. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ