ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Think (it) over

Think (it) over ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ