ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tightrope walker

tightrope walker ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ