ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

time

time ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Akasheeshe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akasheeshe [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bwanyima ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bwanyima [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kareho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kareho [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nyencakare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nyencakare [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Omu kasheeshe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Omu kasheeshe [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • izooba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ izooba [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nyomwabazyo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nyomwabazyo [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Omwabazyo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Omwabazyo [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sikhatsi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sikhatsi [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Erizooba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Erizooba [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • namaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ namaj [nah] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ekiro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ekiro [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Buriijo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buriijo [cgg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ