ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

toponimy-tuvan

toponimy-tuvan ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • бай ਉਚਾਰਨ бай [tt]
 • агыш ਉਚਾਰਨ агыш [tt]
 • Шурум-Хөл ਉਚਾਰਨ Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем ਉਚਾਰਨ Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый ਉਚਾਰਨ Кадый [tt]
 • Салык ਉਚਾਰਨ Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты ਉਚਾਰਨ Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак ਉਚਾਰਨ Ак-Довурак [ru]
 • калчан ਉਚਾਰਨ калчан [tt]
 • талым ਉਚਾਰਨ талым [tt]
 • Кара-Харагай ਉਚਾਰਨ Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың ਉਚਾਰਨ Хадың [tyv]
 • Көжээ ਉਚਾਰਨ Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг ਉਚਾਰਨ Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин ਉਚਾਰਨ Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга ਉਚਾਰਨ Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр ਉਚਾਰਨ Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл ਉਚਾਰਨ Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек ਉਚਾਰਨ Ээрбек [tyv]
 • Чавала ਉਚਾਰਨ Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем ਉਚਾਰਨ Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем ਉਚਾਰਨ Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл ਉਚਾਰਨ Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга ਉਚਾਰਨ Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре ਉਚਾਰਨ Өстүре [tyv]
 • Качык ਉਚਾਰਨ Качык [tt]
 • эжим ਉਚਾਰਨ эжим [tyv]
 • Чазылыг-Хем ਉਚਾਰਨ Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга ਉਚਾਰਨ Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг ਉਚਾਰਨ Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем ਉਚਾਰਨ Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк ਉਚਾਰਨ Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол ਉਚਾਰਨ Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл ਉਚਾਰਨ Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг ਉਚਾਰਨ Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга ਉਚਾਰਨ Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы ਉਚਾਰਨ Үжеп-Аксы [tyv]
 • Өртең-Тайга ਉਚਾਰਨ Өртең-Тайга [tyv]
 • Чыргакы ਉਚਾਰਨ Чыргакы [tyv]
 • Чиңге-Сай ਉਚਾਰਨ Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур ਉਚਾਰਨ Шара-Нуур [tyv]
 • Межегей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Межегей [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Тээли ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тээли [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Эмген-Хөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Эмген-Хөл [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Теректиг-Хем ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Теректиг-Хем [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Теректиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Теректиг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Шаңган ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шаңган [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Шекпээр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шекпээр [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Улуг-Бугаш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Улуг-Бугаш [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Улуг-Хая ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Улуг-Хая [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Уургайлыг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Уургайлыг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Үш-Белдир ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Үш-Белдир [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Үшпе-Хөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Үшпе-Хөл [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Хам-Дыт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Хам-Дыт [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Хөндергей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Хөндергей [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Чааты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Чааты [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Чаш-Тал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Чаш-Тал [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Чедер ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Чедер [uk | tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Чиңге-Каът ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Чиңге-Каът [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • чөөн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чөөн [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Шаңчы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шаңчы [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Шагонар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шагонар [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Аныяк-Аяңгаты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Аныяк-Аяңгаты [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Булуң-Бажы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Булуң-Бажы [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Берт-Ой ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Берт-Ой [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Белин-Нуур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Белин-Нуур [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Белдир-Арыг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Белдир-Арыг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Бедий ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бедий [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Баян-Кол ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Баян-Кол [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Баскыш-Хөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Баскыш-Хөл [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Аът-Чолдуг-Тайга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Артыш-Тайга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Артыш-Тайга [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Бүрен-Хем-Аксы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бүрен-Хем-Аксы [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Амдыйгын-Хөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Амдыйгын-Хөл [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ак-Тал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ак-Тал [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ак-Кежиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ак-Кежиг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ак-Даш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ак-Даш [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ак-Аксы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ак-Аксы [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Айматы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Айматы [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Азөөт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Азөөт [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Адар-Төш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Адар-Төш [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Көшке-Тайга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Көшке-Тайга [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Сукпак ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Сукпак [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Самагалдай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Самагалдай [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Саадак-Терек ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Саадак-Терек [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Маймазын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Маймазын [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кызыл-Тей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кызыл-Тей [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кызыл-Тайга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кызыл-Тайга [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • куран ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ куран [kv | tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кудургалыг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кудургалыг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Тевек ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тевек [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Каък ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Каък [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Каравей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Каравей [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кара-Тайга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кара-Тайга [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кара-Булуң ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кара-Булуң [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кара-Белдир ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кара-Белдир [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Кара-Адыр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кара-Адыр [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Дүрген ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дүрген [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Далга-Хонуг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Далга-Хонуг [tyv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ