ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tree

tree ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • garaap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ garaap [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • igitongati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ igitongati [rn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • vunikau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vunikau [fj] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • aerboo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aerboo [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • èlber ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ èlber [rgn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • Manchineel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Manchineel [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • sefate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sefate [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • kjimuatkw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kjimuatkw [mic] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • setlhare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ setlhare [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ